20 / 05 / 2024

Kentsel dönüşümde riskli binalar nasıl tespit edilir?

Kentsel dönüşümde riskli binalar nasıl tespit edilir?

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında riskli alanlarda tespit edilen riskli binalar yıkılarak, yerine sağlam binalar inşa ediliyor. Peki, kentsel dönüşümde riskli binalar nasıl tespit edilir? İşte riski binaların tespit süreci..Kentsel dönüşümde riskli binalar nasıl tespit edilir?

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında riskli alanlarda tespit edilen riskli binalar yıkılarak, yerine sağlam binalar inşa ediliyor. Riskli alanların tespiti için gerekli olan süreç şu şekilde sıralanıyor:


a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,


b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,


c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planını,


ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,


d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,


e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüd raporunu,


f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,


ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.


(2)  TOKİ  veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.


(3) Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.


(4) Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün asgarî 15.000 m2 olması gerekir. Ancak, Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından gerekli görülmesi halinde, parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000 m2 şartı aranmaksızın riskli alan tespiti yapılabilir.


(5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü on beş gün içerisinde bildirir.


Kentsel dönüşümde riskli binaların tespiti..

Kentsel dönüşümde riskli binaların tespiti ne ilişkin yasal esaslar ise, kentsel dönüşüm uygulama yönetmeliğinde şu şekilde açıklanıyor:


MADDE 4 – (1) Rezerv yapı alanı;

a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını,


b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,


c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,


ihtiva eden dosyaya istinaden, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.


(2) Rezerv yapı alanı:

a) Bakanlıkça resen belirlenebilir.


b) TOKİ veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.


c) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir. Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile yapılması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde yirmibeşinin mülkiyetinin, geliri dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun gördüğü, bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahutta İdareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat edilmesi gerekir.


(3) Maliye Bakanlığı rezerv yapı alanına ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir.


Kentsel dönüşüm yönetmeliği tam metni!


Geri Dön