03 / 03 / 2024

Kentsel dönüşümde riskli yapı nasıl yıkılır?

 Kentsel dönüşümde riskli yapı nasıl yıkılır?

Yıkılma,ağır hasar görme gibi riski alan olarak belgelerle belirlenmiş yapılara riskli yapı adı veriliyor.Peki kentsel dönüşümde riskli yapı nasıl yıkılır?İşte kentsel dönüşüm yıkım süreci..Kentsel dönüşümde riskli yapı nasıl yıkılır?

Kentsel dönüşüm adı altında yapıların yıkılıp,yeniden inşası için Bakanlığın vermiş olduğu haktan yararlanmak isteyenler,Bakanlık,belediye,il özel idaresi lisanslandırılıp,kurum ve kuruluşlara risk tespiti yaptırılıyor.


Riskli yapıya müracaat için tapu belgesi ve kimlik fotobisi yeterli oluyor.Risk tespiti için çoğunluk aranmıyor, 1 kişinin müracaat etmesi yeterli oluyor.Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit ediliyor.


Yapılan tespitler sonucunda riskli olduğu ispatlanan yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceliyor, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor ve diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.


İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi halde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ ediliyor ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildiriliyor.


Altmış günden az olmamakla birlikte riskli olarak tapu kütüğüne kaydedilen yapıların yıktırılması isteniyor.Riskli yapıların altmış günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol ediliyor ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunuluyor.


Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılıyor veya yaptırılıyor.Yıkım kredisi nasıl alınır?Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.comGeri Dön