24 / 06 / 2024

KEY hesapları tasfiye ediliyor!!!

KEY hesapları tasfiye ediliyor!!!

KEY hesapları nihayet tasfiye ediliyor! Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintisi yapılan hak sahiplerinin isim ve kesinti tutarları, 30 Kasım 2007 tarihine kadar tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankasına bildirilecek. KEY ile ilgili merak ettiğiniz tüm det 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Mayıs 2007 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelikte, ''hak sahibi'' yürürlükten kaldırılan 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Konut Edindirme Yardımından yararlanmış olanlar hariç olmak üzere, adı geçen Kanun uyarınca; 1987 ila 1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları olarak tanımlandı. Hak sahibinin ayrıca 1987 ila 1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankasına devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Emlak Bankası hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanuni mirasçıları olduğu belirtildi.

-HAK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ-

KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve tasfiye halindeki Emlak Bankasına devretmekle yükümlü olup bankaya bilgi gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar, KEY kesintileri Emlak Bankasına aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeler ile KEY tutarı tahsil edilmiş, ancak Emlak Bankasına aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri 30 Kasım 2007 tarihine kadar bankaya bildirecek.

Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatabilecek. Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer, yanlış veya usulüne uygun olmayan şekilde bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara ait olacak.

Türkiye Emlak Bankası tarafından başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri banka tarafından ilgili kuruluşlarca gerekli mutabakatları sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlanacak.

Banka, hak sahiplerinin isim, KEY ve nemalarını içeren listeleri öngörülen sürenin bitiminden itibaren 3 ay içinde Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (EGYO) bildirecek. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 2 aya kadar uzatabilecek.

-NEMA HESAPLAMASI-

Hak sahiplerinin KEY ana para tutarlarının nemalandırılmasında; hesapların banka tarafından takip edildiği 1 Ocak 1987 ila 29 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin 6 aylık vadeli mevduat faizi bileşik usulde uygulanacak.

Hesapların bankadan EGYO'ya devredildiği 29 Aralık 1999 tarihinden, 30 Kasım 2007 tarihine (Bakanlar Kurulunca bu sürenin uzatılması halinde uzatılan süre sonuna) kadar ise; EGYO'nun net aktif değerinin yüzde 60,96'sının, yürürlükten kaldırılan 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye Emlak Bankası tarafından ayni sermaye olarak EGYO'ya devredilen taşınmazlar karşılığı 395 milyon 751 bin 717 YTL 17 YKr'ye oranı esas alınarak nema hesaplanacak.

EGYO, net aktif değerini Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara göre belirleyecek ve bu maddeye göre belirlediği nema katsayısını bankaya gönderecek.

KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankasına devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve Türkiye Emlak Bankasına aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin KEY tutarlarının tamamı, fer'ilerinin tahsili beklenilmeksizin, Hazine Müsteşarlığının Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılacak. Bu kişilere ait KEY tutarları gecikme zamları ile birlikte, ilgili kurumlarca tahsil edilmesini müteakip tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına aktarılacak.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, devredilen SSK tarafından işverenlerden gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilen KEY tutarlarının ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonunda tahsil edilmiş olduğu kabul edilerek işlem yapılacak.

Belirtilen sürenin bitiminden itibaren hak sahiplerinin alacakları nemalandırılmayacak.

Hak sahiplerine ödeme yapılması veya hisse senedi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO'daki hissedarlığından doğan mali ve yönetimsel haklarının  TOKİ  tarafından temsil edilmesine devam edilecek.

-HİSSE HESAPLAMASI-

EGYO hisse senedi almayı tercih eden her bir hak sahibinin EGYO'nun sermayesinin yüzde 60,96'sı içindeki payı; hak sahibinin konut edindirme yardımının 29 Aralık 1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut edindirme yardımlarının 29 Aralık 1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki payı esas alınarak belirlenecek.

-İLAN, ÖDEMELER VE HAK SAHİPLİĞİNİN SONA ERMESİ-

Hak sahiplerine ilişkin olarak banka tarafından EGYO'ya bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, EGYO veya TOKİ tarafından Resmi Gazete'de ilan edilecek. Ayrıca, hak sahipleri listesi, EGYO ya da TOKİ internet sayfasında da ilanla duyurulacak.

Hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler ve hisse senedi devir işlemlerinin ödeme planı ve süresi ile diğer hususları EGYO tarafından belirlenerek ilan edilecek. KEY kesintileri Türkiye Emlak Bankasına aktarılmış olan ve EGYO Hisse Senedi almayı tercih eden hak sahipleri ilan tarihini takip eden ayın sonuna kadar Ziraat Bankası şubelerinden birine başvuracak. Bilgileri banka tarafından EGYO'ya bildirilen bu hak sahiplerine, talep etmeleri halinde, ödemeler nemasıyla birlikte nakit veya bildirdikleri tercihlerine göre, payları oranında EGYO Hisse Senedi verilmek suretiyle yapılacak.

KEY tutarı tahsil edilmiş, ancak bankaya aktarılmamış olan ve bilgileri banka tarafından EGYO'ya bildirilen hak sahiplerince talep edilmesi halinde, karşılığının Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya aktarılmasını müteakip nemasıyla birlikte nakit olarak ödenecek.

Nakit olarak yapılacak ödemeler için EGYO ile Ziraat Bankası arasında protokol düzenlenecek ve ödemeler söz konusu banka şubeleri aracılığı ile toplu veya bireysel olarak yapılacak.

Talep edilmesi halinde ödemelerde yardımı yatıran kurum/kuruluş/saymanlık personeline (hali hazırda çalışanına) toplu olarak kurumları aracılığıyla ödeme yapılacak. Bireysel ödemelerde hak sahiplerinin T.C. Kimlik No, Nüfus Cüzdanı, ehliyet veya pasaport ile Ziraat Bankası şubelerine başvurması gerekiyor.

Kanun gereği yapılacak ödemelere ilişkin yeterli kaynak ödeme öncesi EGYO tarafından Ziraat Bankasına aktarılacak. Nakit olarak yapılacak ödemeler için Ziraat Bankasına ödenecek komisyon tutarı EGYO ile banka arasında yapılacak protokolle belirlenecek. Yapılan protokol çerçevesinde EGYO, Ziraat Bankasına ödenecek komisyon tutarını kendi kaynaklarından karşılayacak.

Türkiye Emlak Bankasına iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde konut edindirme yardımına hak kazandığını ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce KEY kesintisi yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması

kaydıyla, KEY tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde bankaya bildirilecek. Hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin hükümler uygulanacak. Başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmayacak. Yapılan ilan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye gelir kaydedilecek.

Hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin olarak ihtilaf oluşması halinde hak sahipleri, öncelikle adlarına yardım yapan kurumla, daha sonra bilgileri gönderen kurumla ve en son olarak ise EGYO ile irtibat kuracak.

Konut edindirme yardımına hak kazanan kişinin ölümü halinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanuni mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varis/varislerce dilekçeyle başvuru yapılması durumunda ödenecek.


Geri Dön