18 / 07 / 2024

Kırıkkale ve Bursa'da satılık imarlı arsalar!

Kırıkkale ve Bursa'da satılık imarlı arsalar!

Kırıkkale ve Bursa'da yer alan arsalar satışa çıkarıldı. Arsaların satış ihaleleri 17 ve 18 Temmuz'da yapılacak.
Kırıkkale ve Bursa'da yer alan arsalar için satış ihalesi düzenleniyor. Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan konut ve ticari alan imarlı arsanın satış bedeli 180 milyon TL olarak açıklandı. 4 bin 933 metrekare alana sahip arsanın geçici teminat bedeli ise 5 milyon 400 bin TL olarak belirtildi.

Gemlik Belediyesi tarafından satışa çıkarılan ve Bursa Gemlik'te yer alan 8 bin 277 metrekare alana sahip arsanın tahmini bedeli 91 milyon 49 bin 310 TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 731 bin 479 TL olarak açıklandı.
Arsaların satış ihaleleri 17 ve 18 Temmuz'da yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Kırıkkale ili Yahşihan İlçesinde bulunan aşağıda tüm nitelikleri yazılı bir (1) adet hissesiz taşınmaz
satışı.
2- İhale Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 30/D Merkez / KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binası 1. katında
bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi göre Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda yazılı tarih ve saatte yapılacaktır.
3- Aşağıda yazılı taşınmazın tahmini bedeli karşısında belirtilmiş olup, yine karşısında yazılı olan tahmini bedelin %3 oranında geçici teminat
alınacaktır. Müdürlükten alınacak belge ihale dosyası için( ada-parsel) T.C Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki TR31 0001 0003 1636 8239 4252
14 nolu kurum hesabına ihale saatinden önce geçici teminat yatırılarak alınan makbuzun istenilen belgelerle teslim edilmesi gerekmektedir.
4- Arsaya ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren idarece hazırlanan şartname ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kırıkkale İl Özel İdaresi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 10.000 TL şartname bedeli T.C Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki TR31 0001 0003 1636 8239
4252 14 nolu kurum hesabına yatırılarak şartname temin edilir.Ayrıca www.kirikaleilozelidare.gov.tr web sitesinden veya 0 318 357 37 00’dan dâhili 266
nolu telefonlardan irtibat kurmak suretiyle bilgi alabilirler.
5- Satışı yapılacak olan taşınmazın bilgileri şu şekildedir:


6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar
Kırıkkale İl Encümen Başkanlığına teklifleri vermeleri gerekmektedir.
A-) Gerçek kişiler;
a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. (Nüfus Müdürlüğü’nden yerleşim yeri belgesi veya bağlı
bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgâh belgesi.) yada e-Devlet sisteminden alınmış yerleşim yeri belgesi.
b-) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi
c-) Noter tasdikli imza beyannamesi aslı, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname aslı ve vekalet edene ait imza beyannamesi aslı .
d-) Geçici teminat mektubu veya nakit yatırılan teminatın makbuzu
e-) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
f-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname
B-) Tüzel kişiler;
a-) Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri aslı.
b-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından 2024 yılında alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğu
belgenin aslı
c-) Ticaret sicil gazetesi
d-) Geçici teminat mektubu veya nakit yatırılan teminatın makbuzu
e-) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
f-) Vekaleten katılımda ise ek olarak noter tasdikli vekaletname aslı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi
g-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname
C-) Ortak Girişimlerden;
a-) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
b-) Ortak girişim oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için , bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
7- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları, 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde
hazırlanmalıdır;
A-) İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir(iç zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, tebligat esas açık adresi yazılır ve kapatılan yeri
imzalanır yada mühürlenir).
a-) Teklif mektubu: Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak, mektupta şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecektir. Teklif edilen bedel hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine
uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapmamış sayılacaktır.
B-) DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir(Dış zarfın üzerinde isteklinin adı-soyadı , açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır).
a-) Teklif mektubunu içeren zarf (iç zarf )
b-) Bu ilanın açıklamalar kısmı 6 inci maddesi fıkralarında belirtilen ve ihalelerde katılmak için talep edilen diğer belgeler.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Diğer hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, ihale iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılır


Kırıkkale ve Bursa da satılık imarlı arsalar!


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bursa İli Gemlik Belediye Başkanlığından:

1- Gemlik Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen
taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
İhale 18.07.2024 Perşembe günü saat 09:30'da Hamidiye Mahallesi, Kuvayı Milliye Bulvarı,
Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı
binasında Encümen Odasında yapılacaktır. 


--2- İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (e-Devletten)
f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli
belge ve imza örneği
i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek
tüzüğünün noter tasdikli sureti
k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli
ortak girişim beyannamesi
l) Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman
bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
m) Şartname alındı makbuzu
n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
o) Yer görme belgesi
3- Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.
4- Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
5- İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
6- Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak
hazırlayacakları ihale zarfını 17.07.2024 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri
Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
7- İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde
görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 500-TL Belediye veznelerine yatırarak
alabileceklerdir.
8- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır

Pastoral İstanbul'da villaların fiyatları 42 milyon 500 bin liradan başlıyor! 

Asgari ücret zammında son dakika! AK Parti'den sıcak açıklama geldi!

Migros'ta 2 kg baldo pirinç 139, Yumoş sıvı deterjan 109 TL'ye düştü! Dev indirim başladı!


Geri Dön