05 / 03 / 2024

Konut kredisinde devlet desteği nasıl alınır?

Konut kredisinde devlet desteği nasıl alınır?

Konut kredisi için ödenecek yüzde 25'lik peşinatı biriktirmek kimi zaman seneler alabiliyor. Hal böyle olunca, söz konusu kredi peşinatı için devlet destek verme kararı aldı. Peki, konut kredisinde devlet desteği nasıl alınır?Konut kredisinde devlet desteği nasıl alınır?

Mesken sahibi olmak isteyen kimseler, bankalardan konut kredisi kullanarak uzun vadede düşük faizler ödeyebiliyor. Ancak kredi meskenin yüzde 75'ine veriliyor. Geriye kalan yüzde 25'lik kısım için peşinat verilmesi gerekiyor.


Peşinat biriktirmek ise kimi zaman seneler alabiliyor. Hal böyle olunca, söz konusu kredi peşinatı için devlet destek verme kararı aldı. 6637 sayılı Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereğince ilk evini alacaklara devlet bazı koşullarda yardım yapacak.


Konut hesabı ve Devlet katkısı..

Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. 


Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz.


Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. 


Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.


Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine, hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön