28 / 05 / 2024

Konya, İzmir ve Manisa'da 5 arsa ve 2 iş yeri satılıyor! Belediyeler tek tek tarih verdi! 

Konya, İzmir ve Manisa'da 5 arsa ve 2 iş yeri satılıyor! Belediyeler tek tek tarih verdi! 

Konya, İzmir ve Manisa illerinde yer alan 5 arsa ve 2 iş yeri satılıyor. Peki arsa ve iş yerlerinin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...Belediyeler tarafından Konya,  İzmir  ve Manisa illerinde yer alan 5 arsa ve 2 iş yeri satışa sunuldu. Belediyeler, satışlarla ilgili ilan metinlerini yayımladı. 

Konya Büyükşehir, Konya Selçuklu'da yer alan arsa için 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 15:00'te satış ihalesi gerçekleştirecek. Söz konusu arsanın büyüklüğü 17 bin 399 metrekare olarak belirlendi. 

6 Kat Blok Mesken Sahası imarlı ve 1. emsali olan arsanın geçici teminat bedeli 2 milyon 610 bin TL, fiyatı da 87 milyon TL olarak belirlendi. 

KDV'den muaf arsa için ödeme şekli 1 taksit peşin kalanı 23 taksit olarak açıklandı. 

Konya, İzmir ve Manisa da 5 arsa ve 2 iş yeri satılıyor! Belediyeler tek tek tarih verdi! 

İzmir Beyşehir Belediyesi ise Konak Tepecik'te yer alan 2 adet iş yerini satıyor. 3 katlı dükkan ve büro niteliğinde olan gayrimenkuller için satış ihalesi 29 Mayıs'ta saat 11:00'de yapılacak. 

İzmir Konak'ta yer alan iş yerlerinin geçici teminat bedelleri 9 bin TL ve 240 bin TL, muhammen bedelleri de 300 bin TL ve 8 milyon TL olarak açıklandı. 

Konya, İzmir ve Manisa da 5 arsa ve 2 iş yeri satılıyor! Belediyeler tek tek tarih verdi! 

Manisa Turgutlu Belediyesi de Ergenekon Mahallesinde yer alan 4 adet arsayı satışa sunuyor. Söz konusu arsalar için satış ihalesi 31 MAyıs'ta saat 11:00'de düzenlenecek. 

Arsaların büyüklükleri 264,08 metrekare ile 286,03 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 

Manisa'da yer alan arsaların geçici teminat bedelleri 80 bin TL'den, fiyatları da 2 milyon 684 bin 811 TL'den başlıyor.

İlan metinleri:

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI 

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale
Saati

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı

45521

2

17.399,74

Tam

Arsa

6 Kat Blok
Mesken Sahası
Emsal: 1.00

87.000.000,00 TL.

2.610.000,00 TL.

1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksitte

15.00

Plan Notları :

Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulün plan notu imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir.

 

Not :

1.Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkul KDV’den muaftır.
2. Kentsel tasarım rehberi www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metninin eklerinden görülebilir.
3. Emsal:1,00
4. Taks:0.35’i geçemez.
5. Y ençok 6 kat.
6. Konut altı ticaret yapılamaz.
7. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alana özel hazırlanacak olan “Kentsel Tasarım Rehberi” dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.
8. Yapı ruhsatı düzenlenmeden önce Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun uygun görüşü alınarak Kentsel Tasarım Projesi hazırlanması zorunludur.
9- İmar çapında belirtilen değer (Emsal) maksimum değeri ifade etmektedir.
10-Söz konusu taşınmaz, Belediyemiz tarafından ihaleyi alana teminat mektubu veya ipotekli şekilde devredilmeyecektir.

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 28.05.2024 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Konevi Mh. Millet Cd. A Blok  No:14 Meram/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Konevi toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 28.05.2024 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar teklif zarflarını Konevi Mh. Millet Cd. No:14/5 Meram/KONYA adresinde bulunan Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kararlar Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR27 0001 5001 5800 7309 7530 04 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres: Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon: 444 55 42 Dahili : 4930-4931-4956

------------------------

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 2 (iki)  adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No
 
Bulunduğu İl, İlçe, MahalleAda NoParsel NoMevkiiCinsiBlok NoBağımsız Böl. NoArsa PayıHisseBulun- duğu KatMuham-men Bedel (TL)Geçici Teminat (%3)
(TL)
1
İZMİR, Konak, Tepecik
748224
Gıda Çarşısı

3 Katlı Dükkan
 
A Blok2587/ 10200TAM
Bodrum-Zemin ve 1. Kat.
8.000.000,00240.000,00
2İZMİR, Konak, Tepecik753314Gıda ÇarşısıBüro--5120/ 2390
TAM
1. Kat300.000,009.000,00

1. İhale 29/05/2024 Çarşamba günü saat 11.00'de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
3.İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

----------------

MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT  4 ADET ARSA
 SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

  1. İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz 5. Mıntıka (Ergenekon Mahallesi)  2903 ada 12,13,14 ve15 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki 4 adet arsa  imar durumu, m², toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı  satışı işidir.

Sıra
No
    Mah.AdaParselİmar DurumuKullanım AlanıMuhammen BedelGeçici Teminat
İhale Saati
1Ergenekon
(5.Mıntıka)
290312Arsa286,03 m²2.907.969,75-TL
87.240,00-TL
11:00
2Ergenekon
(5.Mıntıka)
290313Arsa282,94 m²2.876.554,78-TL
86.297,00-TL
11:10
3Ergenekon
(5.Mıntıka)
290314Arsa284,74 m²2.894.854,76-TL
86.846,00-TL
11:20
4Ergenekon
(5.Mıntıka)
290315Arsa264,08 m²2.684.811,57-TL
80.545,00-TL
11:30

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma ihalesi ile  yapılacaktır.

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 500,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
     İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine Bonosu olarak da sunabilirler. Geçici teminat tutarı Belediye Veznelerinden nakit olarak ödenebileceği  gibi Halk Bank Turgutlu Şubesi - TR 98 0001 2009 5660 0007 0000 77 IBAN NOLU hesaba isteklisi olunan taşınmazın ada parsel bilgileri yazılmak suretiyle yatırılabilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
      Söz konusu yerlerin ihalesi 31.05.2024 Cuma  günü saat 11:00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar istenen belgelerle birlikte komisyon önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
   Posta ile katılacak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,  Devlet İhale Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
  6. İSTENİLEN BELGELER:

  a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’ nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
  b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
  c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
  ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  d) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü ( Aslı),
  e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
  f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,Hazine Bonosu
 g) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
 h) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyeden alınacak)

7- ÖDEME ŞEKLİ:     
   
    Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
    İta amirlerince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren müşteriye veya vekiline 5 (beş) iş günü içinde elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci  maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren on beş gün içinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. Tebligata rağmen 15 gün içinde ihale bedelinin ödenmemesi halinde, taşınmazın sözleşmesi feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, gelire irat kaydedilir 
   İdare, ihale bedeli ödendikten sonra ferağ işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre satılan taşınmazı müşteriye teslim etmekle yükümlüdür.

8- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  a) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29. maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 
b) İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar,2886 Sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine tabidir

9-VERGİ RESİM VE HARÇLAR:
  Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar; Karar ve Damga Vergisi ,Tapu Alım Harcı gibi tüm masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

10-İHALENİN ONAYI:
   2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesine göre İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince, onaylandığı gibi iptal de edilebilir.

11-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ
   Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yeni uyarı: Bölge 6,5 şiddetinde depreme gebe!

Emeklilere bu ay kesin 18 bin lira yatacak! Başvuran anında maaşa ek alıyor: Yapı Kredi emekli promosyon!

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!


Geri Dön