28 / 05 / 2024

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli yönetmeliği!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli yönetmeliği!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği 3 Haziran 2014 tarihinde 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli yönetmeliği esasları...KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ


Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği 3 Haziran 2014 tarihinde 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli yönetmeliği esasları aşağıda yer alıyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli yönetmeliği!


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,


b) Alt hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,


c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,


ç) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,


d) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,


e) Bakanlık teşkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,


f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarında belirtilen unvanları/kadroları,


g) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,


ğ) Hizmet grupları: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,


h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,


ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,


i) Kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon veya arşivcilik bölümlerinin herhangi birinden lisans eğitimi alanları,


j) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte veya yüksekokulların arkeoloji ve sanat tarihi bölümü; arkeoloji bölümü; arkeoloji bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve ön asya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim dalları; sanat tarihi bölümü; eskiçağ dilleri ve kültürleri bölümlerinin hititoloji, sümeroloji, latin dili ve edebiyatı ile yunan dili ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim dalları; tarih bölümü; sosyal antropoloji ve etnoloji bölümlerinin sosyal antropoloji ile etnoloji anabilim dalları; fizik ve paleoantropoloji bölümlerinin paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim dalları; doğu dilleri ve edebiyatları bölümlerinin arap dili ve edebiyatı ile fars dili ve edebiyatı anabilim dallarının (klasik şark dilleri) herhangi birinden veya önceki yıllarda bu anabilim dallarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eğitimi almış olanları,


k) Personel: Bakanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışanları,


l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,


m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,


n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar


Hizmet grupları


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.


(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:


a) Yönetim hizmetleri grubu;


1) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü,


2) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı,


3) Şef.


b) Hukuk hizmetleri grubu;


1) Hukuk müşaviri,


2) Raportör.


c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;


1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı,


2) Araştırmacı,


3) Müze araştırmacısı, folklor araştırmacısı.


ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;


1) Çözümleyici.


d) İdari hizmetler grubu;


1) Ayniyat saymanı,


2) Veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, usta öğretici.


e) Destek hizmetleri grubu;


1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi.


(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:


a) Mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker, teknisyen, topograf, fen memuru, teknik ressam, biyolog, laborant, sağlık teknisyeni, avukat, hemşire, programcı, mütercim, redaktör, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, kameraman, makinist.


Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki genel şartlar aranır:


a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,


b) Yazılı olarak tek aşamalı ya da şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak.


Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar


MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:


a) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrolarına atanabilmek için;


1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya şef, ayniyat saymanı kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,


2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak ve en az bir yıl Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde fiilen görev yapmış olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak,


3) Kütüphane müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,


4) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,


b) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, eğitim uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;


1) Şef, ayniyat saymanı, çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,


2) Müze müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak,


3) Kütüphane müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, kütüphane müdür yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,


4) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.


c) Şef kadrosuna atanabilmek için;


1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,


2) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,


ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;


1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,


d) Raportör kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,


e) Folklor araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;


1) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri lisans mezunu olmak,


2) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık sorunu bulunmamak,


f) Müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;


1) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,


g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;


1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,


2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,


3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,


4) İki yıl programcı unvanında görev yapmış olmak,


ğ) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;


1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,


2) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,


h) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;


1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp başarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya yükseköğreniminde bilgisayar konusunda eğitim aldığını belgelemek,


2) Lise ve dengi okul mezunu olmak,


ı) Memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;


1) Sekiz yıl hizmeti bulunmak,


2) Lise ve dengi okul mezunu olmak,


i) Daktilograf ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;


1) Ticaret Lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,


2) Sekiz yıl hizmeti bulunmak,


3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,


j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;


1) Üç yıl hizmeti bulunmak,


2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,


3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,


k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;


1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


2) Üç yıl hizmeti bulunmak,


3) Lise ve dengi okul mezunu olmak,


l) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;


1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak,


m) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;


1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak veya üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ya da yurt dışında üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile tamamlamış ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak,


2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,


n) Usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;


1) Lisans düzeyinde mezun olmak,


2)  İlgili birimce belirlenecek sertifikaya sahip olmak veya bu unvana atanabileceğine ilişkin sanat kurulu kararı bulunmak,


o) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nde usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;


1)  Fakülte veya yüksekokulların; gastronomi ve mutfak sanatları veya gastronomi lisans programından veya yiyecek içecek işletmeciliği ve otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm ve otelcilik, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği lisans programlarından birinden lisans düzeyinde mezun olmak,


2) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak,


gerekir.


(2) Bu maddede ilgili kadroya görevde yükselme suretiyle atanacaklarda ihtisas elemanı olmak için aranan bölüm şartını, bu kadrolara 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre yapılacak vekâleten atamalarda; ilgili birimde ihtisas elemanı bulunmadığı veya vekâlet şartlarını taşımadığı takdirde, diğer koşullara sahip olmaları kaydıyla bu kişilerin de taşıdıkları kabul edilir.


Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar


MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:


a) Mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, biyolog, kütüphaneci, kitap pataloğu kadrosuna atanabilmek için;


1) İlgili bilim dallarında en az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,


b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;


1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,


2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,


c) Dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrosuna atanabilmek için;


1) İlgili bilim dallarında en az iki yıllık yükseköğretim mezunu olmak,


ç) Teknisyen, topograf, teknik ressam, makinist, kameraman, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire kadrosuna atanabilmek için;


1) Meslek lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak,


d) Çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya yüksekokulların ya da meslek lisesinin ilgili bölüm mezunu olmak,


e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölüm mezunu olmak ya da diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup, en az bir bilgisayar programlama dilini bildiğini Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,


f) Mütercim, redaktör kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölüm mezunu olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan mezun olup Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulunca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,


gerekir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar


Duyuru


MADDE 9 – (1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde duyurulur.


Başvuru


MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine beş iş gününden az olmamak üzere ilanda belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihine kadar şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için görevli oldukları birimleri aracılığıyla başvuru yaparlar.


(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür.


(3) Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık personeli olmayanlar başvuru yapamazlar.


(4) Birim amirleri, başvuru formlarını ekleriyle birlikte bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.


Başvuruların değerlendirilmesi


MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonucu, aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.


(2) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Bakanlık internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları


Yazılı sınav


MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler için sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.


(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Ancak,  kurum gerek duyarsa görevde yükselme yazılı sınav başarı puanını farklı belirleyebilir. Bu halde görevde yükselme yazılı sınav başarı puanı sınav duyurusunda belirtilir.


Sözlü sınav


MADDE 13 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.


(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,


d) Genel kültürü ve genel yeteneği,


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,


esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


Sınav kurulu ve görevleri


MADDE 14 – (1) Sınav kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.


(2) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi/temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. Gerektiğinde atamaya yetkili amirin uygun görmesi halinde sınav kuruluna kurum dışından kamu görevlileri arasından üyeler de alınabilir.


(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.


(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.


(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.


(6) Sınav kurulu üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz.


(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.


(8) Gerek görülmesi halinde, atamaya yetkili amirce,  taşra teşkilatında da sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Bu durumda Personel Dairesi Başkanlığından yetkili/yetkililer de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir.


Sınav sonuçlarının açıklanması


MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinden ilan eder.


Başarı sıralaması


MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;


a) Hizmet süresi fazla olanlara,


b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,


c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara


öncelik verilir.


(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.


Sınav sonuçlarına itiraz


MADDE 17 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilirler. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.


(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.


Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması


MADDE 18 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.


(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.


(3) Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.


(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.


(5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılır.


(6) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.


Görevde yükselme suretiyle atanma


MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre üç ay içinde atanır. Bakanlıkça atanmaya hak kazanan personelden tercih alınması halinde başarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır. Tercihine atanamayan personel atamaya yetkili amirce uygun görülen ilanda belirtilen yerlerden birisine atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.


(2) Duyurulan kadrolardan;


a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,


b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı veya başka yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara veya diğer boş kadrolara başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.


(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.


Sınav belgelerinin saklanması


MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.


Unvan değişikliği sınavı


MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.


(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.


(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Gruplar arası geçişler


MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:


a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, alt görevlere ve alt görev içindeki diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.


b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.


c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.


ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden; atanılacak görev için aranan ve bölümünde hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.


d) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapanlardan, bu görevi yapamayacakların tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgeleyenlerin atamaları, görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalmaksızın, aranılan öğrenim ve sertifika şartlarını sağlamak kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolara yapılabilir.


Yurt dışı teşkilatında çalışılan süreler


MADDE 23 – (1) Bakanlığın yurt dışı teşkilatında asaleten çalışılan süreler, 7 nci maddenin uygulanması bakımından, yurt dışına atanmadan önceki kadroda geçirilmiş sayılır.


Kazanılmış haklar


MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.


Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar


MADDE 25 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilir.


(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu unvanın bulunduğu gruptaki diğer unvanlı kadrolara ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.


(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 27 – (1) 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Öğrenim durumu


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personelden aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde ve ilgili kanuna aykırı olmamak üzere, 7 nci maddenin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.


Unvan değişikliği sınavına ilişkin geçiş hükmü


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce unvan değişikliği sınavında başarılı olmuş ancak henüz atamaları gerçekleşmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.


Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.Geri Dön