13 / 04 / 2024

Kumluca Belediyesi Antalya'da 7 arsa satacak!

Kumluca Belediyesi Antalya'da 7 arsa satacak!

Antalya İli Kumluca Belediye Başkanlığı, Antalya Mavikent'te yer alan arsalar için satış ihalesi düzenliyor. İşte detaylar...İMAR PLANINDA TARIM VE HAYVANCILIK TESİS ALANI OLAN ARSALARIN
SATIŞ İHALESİ İLE İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Antalya İli Kumluca Belediye Başkanlığından:
1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen ve imar planında
Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olan arsaların satış ihalesi ile iş yeri kiralama ihalesi,
07.10.2022 tarihi Cuma günü Belediyemiz hizmet binası üçüncü katındaki konferans salonunda
saat 14:30’da başlamak üzere sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır.
2- İhalesi yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

Kumluca Belediyesi Antalya da 7 arsa satacak!

3- Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif
Usulü ile kiralama ihalesi 45. maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır. Kira süresi
3 yıldır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere
haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır
5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2. Taşınmaz şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından
imzalanmak zorundadır.)
3. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
4. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. Gerçek kişiler için İkametgâh belgesi
6. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili
olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği
7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli
belge ve imza örneği
8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek
tüzüğünün noter tasdikli sureti
10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter
tasdikli ortak girişim beyannamesi
11. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
12. Yer görme belgesi
13. İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin
adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli
tarafından imzalanır veya mühürlenir.)
14. Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen
diğer belgeler, Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait
olduğu yazılır.)
(1.,13.ve 14. maddedeki evraklar kira ihalesinde istenmez)
6- İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 07.10.2022 saat
12:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir
7- İhale şartnamesi ve taşınmazın imar planı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. 


Geri Dön