23 / 04 / 2024

Kütahya Belediyesi'nden 22.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kütahya Belediyesi'nden 22.7 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya ili, Bölcek ve Siner Mahallelerinde yer alan 2 arsayı toplam 22 milyon 750 bin TL muhammen bedel ile satıyor...



Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından, Kütahya ili, Bölcek ve Siner Mahallelerinde yer alan 2 arsa satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 22 milyon 750 bin TL olarak belirlendi. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından: Konusu: Satış İhalesi

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 07 Ekim 2021 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4. Pazarlık Süreci: 4.1. İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

Kütahya Belediyesi nden 22.7 milyon TL ye satılık 2 arsa!

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI: 5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir. Peşin Ödemelerde -15- gün içinde tapu devri yapılacaktır. 5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)

6. VERGİ, HARÇ VS. HK.: 6.1. Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI): 7.1. Gerçek kişiler için: 7.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, 7.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, 7.1.3. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 7.1.4. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı, 7.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı, 7.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri 26.09.2021 “PAZAR” NAMIK 8823 “EBYS ” “ARTIRMA İLANLAR” 2  7.2. Tüzel kişiler için: 7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi 7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı, 7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, 7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası, 7.2.6. 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı, 7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı, 7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

8. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

9. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

Kütahya Belediyesi nden 22.7 milyon TL ye satılık 2 arsa!


Geri Dön