29 / 02 / 2024

Manisa'da 297.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Manisa'da 297.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manisa Şehzadeler'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu satış ihalesi 13 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manisa Şehzadeler'de yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor.

Satışa çıkarılan arsanın muhammen bedeli 297 milyon 550 bin 51 TL, geçici teminat bedeli ise 8 milyon 926 bin 501 TL olarak belirlendi.

Yatırımcılar tarafından merakla beklenen satış ihalesi 13 Aralık 2023 tarihinde saat 15.00'te Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Manisa da 297.5 milyon TL ye satılık arsa!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, Manisa İli Şehzadeler İlçesi Yukarı Çobanisa Mahallesi 3405 Ada 5 Parsel, 3405 Ada 6 Parsel ve 3274 Ada 10 Parselde kayıtlı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile kat karşılığı ihale edilecektir. İhalesi yapılacak taşınmaz Katma Değer Vergisinden muaftır. Söz konusu taşınmaz idari şartnamesi, teknik şartname, mimari avan projeler ve sözleşme hükümleri uyarınca ihale edilecek olup, ihaleye iştirak edenler bu hükümleri aynen kabul edip
ihaleye iştirak etmiş sayılır.
İhale Günü, Saati ve İhale Yeri: İhale 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat: 15.00’da Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No: 242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
Muhammen Satış Bedeli : 297.550.051,78 TL (İkiYüzDoksanYediMilyonBeşyüzElliBinElliBir Türk Lirası YetmişSekiz Kuruş)
Geçici Teminatı bedeli : 8.926.501,55 TL
(SekizMilyonDokuzYüzYirmiAltıBinBeşYüzBir
Türk Lirası ElliBeş Kuruş)
İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:
GERÇEK KİŞİLER;
a) Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (En geç ihale tarihinden önceki
30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Noter tasdikli imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.)
e) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek (varsa),
f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,
i) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)
TÜZEL KİŞİLER;
a) Tüzel Kişiliğin son adresinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )
b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri, hisse durumlarını belirten ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri,
c) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek,
d) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge ve ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
e) İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
f) Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur Belgesi, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,
h) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu)
ORTAK GİRİŞİM;
İhaleye Ortak Girişim olarak katılmak mümkündür. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek.
İhaleye ait idari şartname, teknik şartname, Mimari Avan projeler ve sözleşme Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Projeler Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 30.000 TL karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesinde belirtilen şartlara uygun hazırlamış oldukları belgeleri, 12.12.2023 Salı günü saat 17.30’a kadar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Projeler Şube Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye
ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan Olunur.

İtalya’da tutuklu mafya babası devlete 70 milyon euro değerindeki adasını hediye etmeyi teklif etti!

Emlak Konut GYO'nun Kemerburgaz Göktürk’teki projesi için 4’üncü durdurma kararı! 

Ev alacaklar dikkat! İlk konutunuz değilse yeni vergi ödeyeceksiniz! İşte o hesap!


Geri Dön