23 / 05 / 2024

Meram Belediyesi'nden 8 taksitle KDV'den muaf arsa!

Meram Belediyesi'nden 8 taksitle KDV'den muaf arsa!

Konya İli Meram Belediye Başkanlığı, Konya Meram'da yer alan küçük sanayi alanı imarlı arsayı satışa çıkardı. 8 taksitle satışa çıkarılan arsa KDV'den de muaf.Konya İli Meram Belediye Başkanlığı, Konya Meram'da yer alan küçük sanayi alanı imarlı arsa için satış ihalesi düzenliyor.

8 taksitle satışa çıkarılan arsanın muhammen bedeli 21 milyon 750 bin TL, geçici teminat bedeli ise 652 bin 500 TL olarak açıklandı.

KDV'den muaf olarak satışa çıkarılan arsanın satış ihalesi 29 Kasım 2023 tarihinde saat 15.30'da  Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda yapılacak. 

Meram Belediyesi nden 8 taksitle KDV den muaf arsa!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından:

Çomaklı Mahallesi 48056 ada 1 nolu arsa niteliğinde, imar planında Küçük Sanayi Alanına (E:1.00 Yençok:10.50m MaxTAKS:0.60) isabet eden 7912,02 m² yüzölçümüne sahip, mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, 21.750.000,00 TL muhammen bedelli 652.500,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. İhale 29/11/2023 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
A- Gerçek Kişiler için:
a- İç zarf (Teklif Mektubu),
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek),
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
f-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
j- Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
B-Tüzel Kişiler için:
a- İç zarf (Teklif Mektubu),
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
c- Tebligat için adres beyanı,
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
g- 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
k- Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 29/11/2023 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 29/11/2023 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu'na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin % 20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 8 eşit taksitte ödenecektir.
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde
ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.

Mahkemeden çok önemli tapu kararı geldi! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Tapu sistemi sil baştan değişiyor! Tarih resmen belli oldu!

2023 yılı bedelsiz tapu devri masrafları ne kadar?


Geri Dön