15 / 06 / 2024

Mezarlık yerlerinin inşaası hakkında yönetmelik!

Mezarlık yerlerinin inşaası hakkında yönetmelik!

Mezarlık yerlerinin inşaası hakkında yönetmelik kapsamında 19 Ocak 2013 tarihinde 28533 sayılı Resmi Gazete'de değişikliklere yer verildi. İşte Mezarlık yerlerinin inşaası yönetmeliğinde yapılan değişiklikler bu haberde...Mezarlık yerlerinin inşaası hakkında yönetmelik!

Mezarlık yerlerinin inşaası hakkında yönetmelik kapsamında 19 Ocak 2013 tarihinde 28533 sayılı Resmi Gazete'de değişikliklere yer verildi. İşte Mezarlık yerlerinin inşaası yönetmeliğinde yapılan değişiklikler aşağıda yer alıyor.


MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gömme izin belgesi” ibaresi “ölüm belgesi” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi” ibaresi “11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 31 inci maddesi” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ölüm sebebi” ibaresi “ölüm şekli” olarak, “Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilatı, il sağlık müdürlükleri veya sağlık grup başkanlıklarınca” ibaresi “Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilatı, halk sağlığı müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezlerince” olarak değiştirilmiş ve (g), (ğ), (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“g) Ölüm belgesi: Tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösteren Ek-2’deki belgeyi,


ğ) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi: Ölüm belgesi vermeye yetkili tabip bulunmaması halinde bahse konu belgeyi düzenlemekle yetkilendirilmiş görevliyi,


h) Hükümet tabibi: Toplum sağlığı merkezi hekimini veya aile hekimini,”


“j) Yol izin belgesi: Bulunduğu mahal dışına nakledilecek cenazeler için tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi veya ilgili belediyenin görevlisi tarafından verilecek ve belediyece veya köy muhtarınca onaylanacak, tabutun sızdırmazlığının sağlandığını da gösteren Ek-3’teki belgeyi,”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “il sağlık müdürlüğü, il çevre ve orman müdürlüğü” ibaresi “halk sağlığı müdürlüğü, il çevre ve şehircilik müdürlüğü” olarak, “il tarım müdürlüğü” ibaresi “il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “sağlık grup başkanlığı, ilçe tarım müdürlüğü” ibaresi “toplum sağlığı merkezi, ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü” olarak, “il çevre ve orman müdürlüğünce” ibaresi “il çevre ve şehircilik müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 15 – (1) Her mezarlıkta oraya gömülen cenazelerin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi, adresi, ölüm şekli, cenaze ölüm belgesi numarası ve hangi numaralı mezara gömüldüklerini gösteren Ek-5’teki mezarlık defteri tutulur. Bu defter gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün başlığı “Ölüm Belgesi Düzenleme Yetkilisi ve Ölüm Belgesi Düzenlenmesi” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Ölüm belgesi verilmesi


MADDE 16 – (1) Ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.


(2) Ölüm, özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ölüm belgesi varsa bu belge belediye tabibi, yoksa toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur. Tasdik işlemi elektronik ortamda da yapılabilir.


(3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir.


(4) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisi bulunmayan veya makul sürede ulaşılamadığı yerlerde ise bu belge jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir. Mesai saatleri dışında verilecek olan ölüm belgelerinin düzenlenmesi işi ilçe bazında, belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi ve aile hekimlerinin dahil olduğu nöbet sistemi ile verilir. Bu nöbet listesi toplum sağlığı merkezlerince oluşturulur, mahalli mülki amir tarafından onaylanır. Nöbet listesi oluşturulurken coğrafi şartlar göz önünde bulundurularak ilçeler birleştirilebilir. Mesai saatleri dışında ölüm belgesi düzenlenmesine ilişkin nöbet, adli hizmet nöbetleri ile birlikte verilebilir. 112 acil sağlık istasyonu görevlileri vakaya gittiklerinde ölüm gerçekleşmiş ise doğrudan ölüm belgesi düzenleyebilir. Bu nöbet uygulamasında ihtiyaç duyulan lojistik hizmetler halk sağlığı müdürlüklerince verilir.


(5) Ölüm belgesi düzenlenirken cenazenin kimliğine ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılır. Bu kapsamda cenaze yakınlarından ölen kişiye ait nüfus cüzdanı aslını ölüm belgesini düzenleyen yetkililere göstermeleri istenir. Ölen kişinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.


(6) Ölüm belgesi elektronik ortamda doldurulur. Ancak teknik sebeplerle kâğıt ortamında doldurulanlar beş iş günü içerisinde elektronik ortama aktarılır.”


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin tespiti ve ilanı


MADDE 17 – (1) Belediye tabibi veya hükümet tabibi bulunmayan yerlerde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından o mahalde görev yapan sağlık personeli, yoksa diğer kamu görevlileri, yoksa jandarma karakol komutanları veya köy muhtarlarına eğitim verilir. Eğitim sonrası başarılı olup görevlendirilecek kişilere Ek-6’daki belge verilir. Bu görevlilerin tespiti en büyük mülkî amir tarafından her yıl yeniden yapılır.


(2) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin ad ve soyadları, unvanları, meslekleri, görev yerleri ve iletişim bilgileri ile herhangi bir sebeple ölüm anında yerleşim yerinde bulunmamaları halinde yerlerine bakmakla kimin görevli olacağı, tablo halinde halk sağlığı müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde muhafaza edilir, köy muhtarlığı, nüfus müdürlüğü, ilgili jandarma karakol komutanlığına bildirilir, değişiklikler tabloya işlenir. Belde ve köylerde ikamet edenlere ve üçüncü şahıslara; belediyeler ve köy muhtarlıklarınca herhangi bir aksaklık olmayacak şekilde ilan edilip duyurulur.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin eğitimi


MADDE 18 – (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin eğitimi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenecek müfredat çerçevesinde mülki amirlikçe yerine getirilir.”


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinin sona ermesi


MADDE 19 – (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin görev yaptığı yerde belediye tabibi, toplum sağlığı merkezi hekimi veya aile hekiminin göreve başlaması durumunda ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin görevi kendiliğinden sona erer.”


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinden ayrılması


MADDE 20 – (1) Ölüm belgesi düzenleme yetkililerinin görevlerinden ayrılmaları durumunda yeni görevliler zaman geçirilmeksizin belirlenir. Görevinden ayrılanlarca ölü muayenesi yapılamaz ve ölüm belgesi verilemez.”


MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 21 – (1) Ölüyü muayene edenler veya ölüm belgesi vermeye yetkili olanlar vefat sebebinin doğal olmayan yollardan olduğuna dair şüphe veya kanaat taşıdıkları takdirde adli makamları, bulaşıcı hastalıktan olduğuna dair şüphe taşıdıklarında ise, cenazenin bulunduğu mahaldeki toplum sağlığı merkezini haberdar etmeden ölüm belgesi veremezler. Tabip olmayan yerlerde bulaşıcı hastalık şüphesiyle vefat edenler için, ölüm belgesi düzenleme yetkililerince, haberdar edilen sağlık biriminin talimatlarına göre ölü muayenesi yapılır, ölüm belgesi verilir ve defnin talimatlara uygun olarak yerine getirilmesi sağlanır.”


MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 22 – (1) Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde halk sağlığı müdürlüğü tarafından elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne bildirilir. Ölüm olayları nüfus müdürlüğüne bildirilirken ölen kişinin nüfus cüzdanı aslı da nüfus müdürlüğüne gönderilir. Ölen kişinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimliğe ilişkin başkaca bir belge istenmez.”


MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“ç) Bulaşıcı hastalık nedeni ile ölenler için ölüm belgesi veren hekimin veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler alınır,”


MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gömme izin belgesi” ibaresi “ölüm belgesi” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hudut” ibaresinin başına “Türkiye” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ölüm sebebinin” ibaresi “ölüm şeklinin” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “gömme izin belgesi” ibareleri “ölüm belgesi” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İl Sağlık Müdürlüğünce” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-5 ve Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

 


 


Geri Dön