19 / 06 / 2024

Milli Emlak, 2 şehirdeki 8 adet lojman ile 2 adet arsa ve 1 araziyi taksitle satıyor! 

Milli Emlak, 2 şehirdeki 8 adet lojman ile 2 adet arsa ve 1 araziyi taksitle satıyor! 

Milli Emlak, Mersin Silifke'deki 8 adet lojman ile İzmir'deki 2 adet arsa ve 1 araziyi taksit fırsatıyla satıyor. Peki gayrimenkullerin fiyatları ne kadar? İşte ilan metinleri...Milli Emlak tarafından Mersin Silifke'deki 8 adet lojman ile İzmir'deki 2 adet arsa ve 1 arazi satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkullerin satışına ilişkin ilan metinleri tek tek yayımlandı. 

Mersin Silifke Milli Emlak tarafından, Taşucu mahallesinde yer alan 8 adet lojman 26 Haziran'da saat 10:00'da açık teklif usulü ile satışa sunuluyor. 

Silifke'de yer alan lojmanların büyüklükleri 90 metrekare, geçici teminat bedelleri de 500 ve 540 bin TL olarak belirlendi. 

İndirim ve taksit seçenekleri sunulan Mersin Silifke'deki lojmanların fiyatları ise 5 milyon TL ve 5 milyon 400 bin TL şeklinde açıklandı. 

Milli Emlak, 2 şehirdeki 8 adet lojman ile 2 adet arsa ve 1 araziyi taksitle satıyor! 

İzmir Milli Emlak da Gaziemir ve Buca'daki 2 arsa ile Foça'daki 1 araziyi satıyor. Gayrimenkullerin satış ihalesi 26 Haziran'da saat 10:00'da yapılacak. 

İzmir'de yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 116,27 metrekare, 203 metrekare ile 1.664 metrekare olarak belirlendi. Arazi ve arsaların geçici teminat bedelleri ise 670 bin TL, 1 milyon 35 bin 300 TL ve 19 milyon 583 bin 640 TL olarak açıklandı. 

İndirim ve taksit fırsatıyla satışa sunulan gayrimenkullerin fiyatları ise, 3 milyon 350 bin 755 TL, 3 milyon 451 bin TL ve 65 milyon 278 bin 800 TL olarak belirlendi.

Milli Emlak, 2 şehirdeki 8 adet lojman ile 2 adet arsa ve 1 araziyi taksitle satıyor! 

İlan metinleri:

SİLİFKE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'nden

                  
SATIŞI YAPILACAK LOJMANLAR
Sıra NoİlçeMahalle Ada NoParsel NoCinsiArsa Yüzölçümü (m2)Bulunduğu
Kat
Bağımsız Bölüm NoBağımsız Bölüm
Yüzölçümü 
Arsa Payıİmar DurumuFiili
Durumu
Tapu TürüTahmini Bedeli(TL)Geçici Teminatı (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,48Zemin190 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.000.000,00500.000,0026.06.202410:00
2SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,48Zemin290 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.000.000,00500.000,0026.06.202410:30
3SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,481390 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.400.000,00540.000,0026.06.202411:00
4SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,481490 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.400.000,00540.000,0026.06.202411:30
5SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,482590 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.400.000,00540.000,0026.06.202413:30
6SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,482690 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.400.000,00540.000,0026.06.202414:00
7SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,483790 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.000.000,00500.000,0026.06.202414:30
8SilifkeTaşucu2491Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası2.891,483890 m21/8Turizm+Ticaret+KonutDoluKat Mülkiyeti5.000.000,00500.000,0026.06.202415:00
                  
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 8 adet lojmanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde satış ihaleleri yapılacaktır. 
2- İhaleler Silifke Kaymakamlığı Hükümet Konağı 2. katında bulunan Silifke Milli Emlak Müdürlüğünde hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Silifke Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
6- Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
9- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
Türkiye genelindeki ihale bilgileri  http:www.milliemlak.gov.tr adresinden  görülebilir.

 

----------------

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

TABLO-A

No

Taşınmaz No

İli 

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı  (m²)

Cinsi

Arsa payı

Bağımsız Bölüm

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

***********

İzmir

Gaziemir

Atıfbey

11517

16

203,00

Tam

Arsa

  

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında ayrık nizam 2 kat taks: 0,4 oranına sahip konut alanında kalmaktadır.

Açık Teklif
(2886 S.K./45md.)

3.451.000,00

1.035.300,00

26.06.2024

10:00

2

***********

İzmir

Buca

Dumlupınar

8301

2

1.664,74

1631,97

Arsa

  

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında sosyal kültürel tesis alanı

Kapalı Teklif
(2886 S.K./36md.)

65.278.800,00

19.583.640,00

26.06.2024

10:15

3

***********

İzmir

Foça

Hacıveli Bağarası

506141

1161

116,27

Tam

Müfrez Tarla

  

Uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmakta olup 3194 sayılı Kanuna göre uygulama görmesi gerekmektedir.

Açık Teklif
(2886 S.K./45md.)

3.350.755,00

670.000,00

26.06.2024

10:45

İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

TABLO-B

No

Taşınmaz No

İli 

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı  (m²)

Cinsi

İrtifak Hakkı Yüzölçüm (m²)

İrtifak Hakkı Amacı ve Süresi

İmar Durumu

İhale Usulü

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli

 Geçici Teminat Bedeli (TL) 

İhale Tarihi

İhale Saati

1

***********

İzmir

Çiğli

Büyük Çiğli

21595

1

42.616,00

Tam

Kovalık ve Çoraklık

42.616,00

İmar planında ayrıldığı amaca/İmar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun spor tesisi yapılmak amacıyla  30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Açık Spor Tesis alanı, Park, Yaya Yolu, Taşıt Yolu ve Dere Yatağı olarak planlıdır.

Pazarlık Usulü
(2886 S.K./51-g md.)

29.800.000,00

          8.940.000,00

27.06.2024

14:45

1-   Yukarıda Tablo-A'da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi ve 45. Maddesine göre satış  ihalesi,  Tablo-B'de belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 51-g. maddesine göre irtifak hakkı ihalesi  Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki  İzmir  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
2-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır .
      -Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
      -Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
       -Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
       -Dış zarfların açılması ile İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39. ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.
3-İhalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  (Milli Emlak Daire Başkanlığı) ilgili Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
4-  İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
     a) Yasal  yerleşim yeri belgesi,
     b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
     c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
     d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre  düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler). NOT: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak / İZMİR) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.
Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
     e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5- Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte  kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Satışa çıkarılacak taşınmazlardan 3. sırada bulunan *********** nolu taşınmaz üzerinde oto elektrik ve lastik atölyesi bulunmaktadır. (42,65 m² dükkan, 48,33 m² avlu)
9-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00     

Kıbrıs'taki emlak krizi yeni bir boyut kazandı! Projeler durdu, satışlar iptal ediliyor, lansmanlar erteleniyor!

ŞOK Market 12 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayımlandı! ŞOK'da bu çarşamba birçok üründe indirim var...

Arazi alımından kimler mağdur olacak?

Evi tahliye etmek istemeyen kiracı, evi ateşe verdi! 


Geri Dön