15 / 07 / 2024

Milli Emlak 3 arsa ve 3 araziyi yüzde 20 indirimle satıyor! Bu iki ilde 55 bin TL'den başlayan fiyatlarla fırsatı!

Milli Emlak 3 arsa ve 3 araziyi yüzde 20 indirimle satıyor! Bu iki ilde 55 bin TL'den başlayan fiyatlarla fırsatı!

Milli Emlak, Tokat ve Trabzon'daki 3 arsa ve 3 araziyi yüzde 20 indirimle satıyor. Peki Tokat ve Trabzon'daki gayrimenkullerin fiyatları ne kadar? Satış ihaleleri ne zaman? İşte ayrıntılar...Milli Emlak tarafından, Tokat ve Trabzon illerinde yer alan 3'ü arsa, 3'ü de arazi olacak şekilde 6 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Söz konusu gayrimenkullerin fiyatları, büyüklükleri ve geçici teminat bedelleri tek tek açıklandı.

Trabzon Akçaabat Milli Emlak, 2 adet arsa ile 1 adet araziyi satıyor. Söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesi 10 Temmuz'da saat 10:30'da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. 

Trabzon Akçaabat'taki gayrimenkullerin büyükklükleri 92,86 metrekare, 629,88 metrekare ve 1.430 metrekare olarak, geçici teminat bedelleri de 16 bin 752 TL, 1 milyon 140 bin TL ve 2 milyon 580 bin TL olarak açıklandı. 

Yüzde 20 indirim imkanı sunulan arsa ve arazilerin fiyatları ise 55 bin 750 TL, 3 milyon 800 bin TL ve 8 milyon 600 bin TL şeklinde belirtildi. 

Milli Emlak 3 arsa ve 3 araziyi yüzde 20 indirimle satıyor! Bu iki ilde 55 bin TL den başlayan fiyatlarla fırsatı!

Tokat Turhal Milli Emlak da 3 adet arazi ile 3 adet arsayı satıyor. Gayrimenkullerin satış ihalesi açık teklif usulü ile 18 Temmuz'da saat 10:00'da düzenlenecek. 

Tokat Turhal'daki gayrimenkullerin büyüklükleri 1.552 metrekare, 10.360 metrekare ve 10.539 metrekare olarak, geçici teminat bedelleri de 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 584 bin TL ve 2 milyon 490 bin TL olarak belirtildi. 

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanan arsa ve arazilerin fiyatları ise 5 milyon TL, 5 milyon 280 bin TL ve 8 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. 

Milli Emlak 3 arsa ve 3 araziyi yüzde 20 indirimle satıyor! Bu iki ilde 55 bin TL den başlayan fiyatlarla fırsatı!

İlan metni: 

AKÇAABAT KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR                
S.
NO
TAŞINMAZ NOİLİİLÇESİMAHALLESİTAŞINMAZ TİPİCİNSİADA NOPARSEL NOPAFTA NOYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE HİSSESİİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİİHALE
 SAATİ
1***********TrabzonAkçaabatDemirtaşTescilliArsa10520G43a03d1a629,88TamTicaret+Turizm Alanı                                                                        3.800.000,001.140.000,0010.07.202410:30
2***********TrabzonAkçaabatDemirtaşTescilliArsa10521G43a03d1a1.430,78TamTicaret+Turizm Alanı                                                                        8.600.000,002.580.000,0010.07.202411:00
3***********TrabzonAkçaabatKuruçamTescilliHam Toprak116712G42b10a1a92,86Tamİmarsız55.750,0016.725,0010.07.202411:30

 

AÇIKLAMALAR
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle,  hizalarında gösterilen gün ve saatte, karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde (Nefsipulathane Mahallesi İnönü Caddesi No : 159 Kat 4 Akçaabat / TRABZON) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;        
 a) Geçici teminatın (Muhasebe Müdürlükleri veya Malmüdürlüğü veznesine) yatırıldığına dair makbuzu vermeleri, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler : 1 - Tedavüldeki Türk parası, 2 - Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları (banka teyit yazısı ile birlikte), 3 - Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. )
 
 b) Yasal yerleşim yerini gösteren belgeyi vermeleri,        
 c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,        
 d) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik belgesini bildirmeleri,
 e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
 
3 - İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Akçaabat Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. 
4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5 - Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. Taşınmaz satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
6 - 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
7 - Satış bedeli üzerinden döner sermaye işlem bedeli (5 milyon TL'ye kadar olan kısım için %1), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısım için %0,5 (binde beş) ve 10 milyon TL'yi aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) alınacaktır.
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.        
9 - İhale ilanı www.trabzon.csb.gov.tr, Türkiye çapındaki ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. Telefon : (462) 228 15 92

 

----------------------

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TURHAL MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF usulü ile Müftü Mahallesi Resuloğlu Sokak Vergi Dairesi Müdürlü Binası Kat: 4’de bulunan Eğitim Salonunda yapılacaktır.
2 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Turhal Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
3 – İhaleye iştirak etmek isteyenler;

  1. Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösterilen mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

  2. Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’ deki adreslerini, T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopilerini (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),

  3. Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numarasını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinde bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)

  4. Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur),    

  5. İstekliler, geçici teminatın ihale saatinden önce Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ödenmiş olduğuna dair ALINDI BELGESİNİ, banka yoluyla ödemek istemesi halinde Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait Ziraaat Bankası Tokat Şube Müdürlüğü nezdindeki TR47 0001 0002 3900 0010 0058 30 IBAN nolu tahsilat hesabına (ad, soyad ve ihaleye girilecek taşınmaz ada parsel bilgileri belirtilerek) yatırılarak, alınacak onaylı Muhasebe İşlem Fişini, teminat mektubu yoluyla ödemek istenmesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU ve BANKA TEYİT YAZISININ aslını ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

4 -  Taşınmazların satış bedelinin peşin ödemesi durumunda % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “ihaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 6. maddesinde sayılan kişiler bu ihaleye katılamazlar, aynı kanunun 83 ve 84’ üncü maddelerine aykırı davranışta bulunamazlar. Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki ihaleye katılabilme şartlarını taşıması gerekmektedir.
6 - Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısım için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş), oranında işlem bedeli alınacaktır.
7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
8 - İstekiler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorundadır.
9- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve ihale sonucuna itiraz edemezler.
10 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin İrtibat Telefonu: Turhal Milli Emlak Şefliği 0 356 276 43 10
                           İLAN OLUNUR


SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.No

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada No

Parsel No

Alan (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İmar Durum Açıklaması

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Turhal

Kayacık

1422

1

1.552,32

Tam

Arsa

İmarlı

Konut Alanı

5.000.000,00

1.500.000,00

18.07.2024

10.00

2

Turhal

Derbentçi

149

12

10,360.81

Tam

Ham Toprak

Yok

İmarsız

8.300.000,00

2.490.000,00

19.07.2024

13:30

3

Turhal

Derbentçi

149

14

10,539.00

Tam

Ham Toprak

Yok

İmarsız

5.280.000,00

1.584.000,00

19.07.2024

14:00

 

ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı! ŞOK'ta yarın birçok üründe indirim var...

Volkswagen Polo fiyat listesi! Volkswagen Polo'da özel indirimler başladı! Volkswagen Polo fiyatı ne kadar?

İstanbul'daki konut fiyatlarında son 14 yılın en yüksek reel düşüşü!


Geri Dön