19 / 06 / 2024

Milli Emlak 3 ildeki 2 lojman ile 11 adet arsa ve araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak satış!

Milli Emlak 3 ildeki 2 lojman ile 11 adet arsa ve araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak satış!

Milli Emlak, Mersin, Kayseri ve Erzurum'daki 2 lojman ile 11 adet arsa ve araziyi taksitle satıyor. İşte gayrimenkullerin fiyatları ve satış tarihleri...Milli Emlak tarafından, Mersin, Kayseri ve Erzurum illerinde 2 lojman ile 11 adet arsa ve arazi olacak şekilde 13 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Söz konusu satışlar ile ilgili ilan metinleri tek tek yayımlandı.

Mersin Milli Emlak, Yenişehir ilçesinde yer alan 2 adet lojmanı satıyor. Lojmanların satış ihalesi 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

Mersin Yenişehir'deki lojmanların büyüklükleri 91 ve 111 metrekare olarak, geçici teminat bedelleri de 140 bin ve 160 bin TL olarak açıklandı. 

Taksitle ödeme seçeneği sunulan lojmanların fiyatları ise 1 milyon 400 bin TL ve 1 milyon 600 bin TL şeklinde belirlendi. 

Milli Emlak 3 ildeki 2 lojman ile 11 adet arsa ve araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak satış!

Kayseri Tomarza Milli Emlak da 1 adet arsa ile 1 adet araziyi satıyor. Gayrimenkuller için satış ihalesi 30 Mayıs 2024'te saat 11:00'de yapılacak. 

Kayseri Tomarza'daki arazinin büyüklüğü 778,26 metrekare, arsanın büyüklüğü ise 2 bin 979 metrekare olarak belirlendi. Gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 9 bin 340 TL ve 38 bin 736 TL şeklinde açıklandı. 

Tomarza Milli Emlak tarafından arazinin satış bedeli 46 bin 700 TL, arsanın satış bedeli de 193 bin 680 TL olarak belilrtildi. Gayrimenkuller için taksitle ödeme seçeneği sunuluyor.  

Milli Emlak 3 ildeki 2 lojman ile 11 adet arsa ve araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak satış!

Erzurum Tortum Milli Emlak ise 9 adet araziyi 4 Haziran'da saat 11:00'de açık teklif usulü ile satışa sunuyor. Söz konusu arazilerin büyüklükleri 408.25 metrekare ile 8 bin 218 metrekare arasında değişiyor. 

Erzurum Tortum'da yer alan arazilerin geçici teminat bedelleri 2 bin 400 TL ile 17 bin 400 TL arasında, satış fiyatları da 8 bin TL ile 58 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. 

Araziler için taksitle ödeme imkanı sunuluyor. 

Milli Emlak 3 ildeki 2 lojman ile 11 adet arsa ve araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak satış!

İlan metinleri: 

MERSİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'ndan

                  
SATIŞI YAPILACAK LOJMANLAR
Sıra NoİlçeMahalle Ada NoParsel NoBlok NoBulunduğu
Kat
Daire
Numarası
Daire
Yüzölçümü (m²)
AdresiArsa Payıİmar DurumuFiili
Durumu
Tapu TürüTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1YenişehirBahçe9759B218111,00Palmiye Mah.130 / 2.100Konut AlanıDoluKat Mülkiyeti1.600.000,00160.000,0029.05.202410:00
2YenişehirBahçe9759B21791,00Palmiye Mah.100 / 2.100Konut AlanıDoluKat Mülkiyeti1.400.000,00140.000,0029.05.202410:20
                  
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait lojmanların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkraları çerçevesinde satış ihaleleri yapılacaktır. 
2- İhaleler Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Yeni Mah. 5307 Sk. No:8/A Akdeniz-MERSİN adresinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.
4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 
c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
6- 17 ve 18. numaralı daireler fiili olarak birleştirilmiş ve görev tahsisli olarak aynı kişi tarafından kullanılmakta olup, ihale sonrası oturan kişi tarafından ön alım hakkını sadece bir kamu konutu için kullanabilecektir. 
7- Fiili olarak birleştirilmiş dairelerin ihale sonrası tapuları ayrı ayrı verilecektir. Dairelerin tapuda birleştirilmesi veya filli olarak ayrılması hususlarında idari ve teknik her türlü iş ve işlemler ihaleyi alan kişi ya da kişilerce yapılacak olup, Kurumumuzun bu konuda yükümlülüğü ve hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
8- Yukarıdaki taşınmaz özelliklerinden Fiili Durumu sütunundaki bilgiler ihale anına kadar değişiklik gösterebilir.
9- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
10- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Türkiye Genelindeki ihale bilgileri (satış/kira/irtifak/yatırım teşvik/arsa karşılığı okul/diğer ilanlar); www.milliemlak.gov.tr  web sayfalarından görülebilir.  Bu ihaleye ait bilgiler;  İl Müdürlüğümüzün www.mersin.csb.gov.tr adresinde Duyurular bölümünden takip edilebilir.

-----------------

  TOMARZA KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

 

TOMARZA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ  SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO:

TAŞINMAZ NO :

İLÇESİ:MAHALLESİCİNSİ :ADA:PARSEL:Y.ÖLÇÜMÜ              (m²) :HAZİNE    HİSSESİ (m2):İMAR DURUMU:TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) :GEÇİCİ    TEMİNATI (TL):İHALE TARİHİ:İHALE SAATİ:

1

***********

TomarzaİcadiyeHali Arazi1077778,26778,26İmarsız46.700,009.340,0030.05.202411:00

2

***********

TomarzaBektaşArsa1021642.979,642.979,64İmarsız193.680,0038.736,0030.05.202411:30

 

1- Yukarıda tapu kayıtları ve nitelikleri belirtilen Tomarza ilçesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malın satış  ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü  ile Tomarza Milli Emlak Şefliği odasında gösterilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

 

2- İhaleye iştirak edenlerin kanuni ikametgah belgelerinin, nüfus cüzdanı örneğini, teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını, tüzel kişilerin Kanuni merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile noterlikçe onaylı yetki belgesinin ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edecekler noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

 

3- 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmaz mallar için 5.000,00 (Beşbin) TL, üzerinde olması halinde 1/4'ü peşin, kalan kanuni faizi uygulanmak suretiyle 1 yıldan başlamak üzere 2 yıla kadar 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

 

4- Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan muaftır.

 

5- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisi'nden muaftır.

 

6- Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Tomarza Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

 

7- Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

 

8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

9- Geçici teminat bedelini ihale gününden önce yatırılması yaşanabilecek bir sistemsel sorun nedeniyle mağduriyet doğmaması açısından tavsiye olunur. Geçici teminat bedelini ihale saatinden önce Tomarza Malmüdürlüğü veznesine  katılmak istenilen taşınmazın yukarıda hizasında belirtilen taşınmaz ve ihale bilgileri açıklamasına belirtilmek suretiyle yatırılabilir. İhale günü komisyona bu makbuzun ibrazı gereklidir.

 

10- Geçici teminat bedelini ihale gününden önce yatırılması yaşanabilecek bir sistemsel sorun nedeniyle mağduriyet doğmaması açısından tavsiye olunur. Geçici teminat bedelini saat16.00'a kadargün içinde Tomarza Malmüdürlüğü veznesine veya Tomarza Malmüdürlüğünün TR**********************65 no'lu hesabına, katılmak istenilen taşınmazın yukarıda hizasında belirtilen taşınmaz ve ihale bilgileri açıklamasına belirtilmek suretiyle yatırılabilir. İhale günü komisyona bu makbuzun ibrazı gereklidir.

 

NOT: İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/  internet adresinden öğrenilebilir.

------------------

    TORTUM KAYMAKAMLIĞI                                       
(Milli Emlak Servis Şefliği)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra NoİLİİLÇESİMahalleMevkiAda NoParsel NoYüzölçümü (m²)Hazine Hissesi m2Cinsiİmar DurumTahmini Bedeli         (TL)Geçici Teminatı %30(TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Erzurum TortumYumaklıGeçut151201,919.681,919.68Hamtoprakİmarsız48.000.00TL
Kırksekizbin Türklirası)
14.400.00TL
(Ondörtbindörtyüz Türklirası)
04.06.202411.00
2Erzurum TortumYumaklıBaratap10223654.24654.24Hamtoprakİmarsız23.000.00TL
(Yirmiüçbin Türklirası)
6.900.00TL
(Altıbindoküzyüz Türklirası)
04.06.202411.15
3Erzurum TortumAkbabaYellikıdırım13638,218.488,218.48Tarlaİmarsız58.000.00TL
(Ellisekizbin Türklirası)
17.400.00TL
(Onyedibindörtyüz Türklirası)
04.06.202411.30
4Erzurum TortumAlapınar 2041507.12507.12Hamtoprakimarsız8.000.00TL
(Sekizbin Türklirası)
2.400.00TL
(İkibindörtyüz Türklirası)
04.06.202411.45
5Erzurum TortumTortumkale 28621,145.161,145.16Hamtoprakİmarsız58.000.00TL
(Ellisekizbin Türklirası)
17.400.00TL
(Onyedibindörtyüz Türklirası)
04.06.202414.00
6Erzurum TortumTortumkale 1732479.19479.19Hamtoprakİmarsız25.000.00TL
(Yirmibeşbin Türklirası)
7.500.00TL
(YedibinbeşyüzTürklirası)
04.06.202414.15
7Erzurum TortumTortumkale 31511,001.151,001.15Hamtoprakİmarsız51.000.00TL
(Ellibirbin Türklirası)
15.300.00TL
(Onbeşbinüçyüz Türklirası)
04.06.202414.30
8Erzurum TortumTortumkale 1203408.24408.24Hamtoprakİmarsız25.000.00TL
(Yirmibeşbin Türklirası)
7.500.00TL
(YedibinbeşyüzTürklirası)
04.06.202414.45
9Erzurum TortumTortumkale 31811,006.371,006.37Hamtoprakİmarsız46.000.00TL
(Kırkaltıbin Türklirası)
13.800.00TL
(onüçbinsekizyüz Türklirası)
04.06.202415.00
               
1 -  Yukarıda nitelikleri belirtilen ve satışı yapılacak  taşınmaz malların satış ihalesi, , 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Tortum Kaymakamlığı (Milli Emlak Servis Şefliği)  ihale salonunda toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.
2-  İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; 
  a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 
  b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 
  c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
  d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
4- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Tortum Kaymakamlığı (Milli Emlak Servis Şefliği) bedelsiz olarak görülebilir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve  teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli,  işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnmilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnmilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
7- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL ve bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.  
8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  Bu ilan  Basın İlan Kurumunca belirlenen bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulacak, internet haber sitesi yönetiminin bulunmaması halinde, Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlanacağı gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü internet sitesi www.milliemlak.gov.tr ve https://erzurum.csb.gov.tr adresinde, İl Müdürlüğü ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye sesli yayın araçları ile duyurulmak suretiyle ilan edilecektir.

 

3 yıldır yılan hikayesine dönen lüks otellere komşu kaçak yapılar için yıkım kararı! Tek tip yapı sistemine geçiliyor!

Nissan'ın göz bebeği Qashqai'ye 150 bin TL indirim geldi! 36 ay taksitli Qashqai fiyatları şaşırttı!

Artık ev almak isteyen arabasını, araba almak isteyen de konut, arsa ve tarlasını takas ediyor!

 


Geri Dön