19 / 06 / 2024

Milli Emlak 8 taksitle 9 adet arsa ve arazi satılıyor! Milli Emlak satışlar! 

Milli Emlak 8 taksitle 9 adet arsa ve arazi satılıyor! Milli Emlak satışlar! 

Milli Emlak, Mardin ve Midyat'ta yer alan toplam 9 adet arsa ve araziyi 8 taksitle satıyor. Peki arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...Milli Emlak tarafından, Mardin ve Midyat illerinde yer alan toplam 9 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Söz konusu satışlar ile ilgili ilan metinleri yayımlandı. 

Marsin Milli Emlak tarafından, 4 adet arsa ile 2 adet arazi satılıyor. Gayrimenkuller için satış ihalesi 5 Haziran tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek. 

Mardin'de yer alan arsa ve arazilerin büyüklükleri 252,48 metrekare ile 4 bin 156 metrekare arasında değişiyor. Gayrimenkuller için 84 bin TL ile 436 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

8 eşit taksitle ödeme imkanı sunulan arsa ve arazilerin fiyatları ise 420 bin TL'den başlıyor 2 milyon 180 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Milli Emlak 8 taksitle 9 adet arsa ve arazi satılıyor! Milli Emlak satışlar! 

Mersin Mut Milli Emlak ise 2 adet arazi ile 1 adet arsayı 6 Haziran'da saat 10:00'da satışa sunuyor. 2 adet arazinin irtifak hakkı tesis edilecek. Bu kapsamda ilk yıl kullanım bedelleri 18 bin TL ve 58 bin TL olarak açıklandı. 

Mardin'de satışı yapılacak arsanın büyüklüğü 571,81 metrekare, geçici teminat bedeli de 489 bin TL olarak belirlendi. Arsanın fiyatı 1 milyon 630 bin TL şeklinde açıklandı. 

Gayrimenkuller için 8 taksitle ödeme seçeneği sunuluyor. 

Milli Emlak 8 taksitle 9 adet arsa ve arazi satılıyor! Milli Emlak satışlar! 

İlan metinleri:

MİDYAT KAYMAKAMLIĞI

 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NOİLİİLÇESİMAHALLE/KÖYÜADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ (m2)HAZİNE HİSSESİCİNSİİMAR DURUMUTAHMİN EDİLEN  BEDEL                                                                                                                                                                                                  (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                                                                                                                                                                                           (TL)İHALE TARİH VE SAATİ 
1Mardin MidyatCumhuriyet1381179252,48TamArsaİmarlı (Konut Alanı)1.515.000,00303.000,0005.06.2024-Saat 09:00
2Mardin MidyatGelinkaya12431.184,53TamArsaİmarlı (Konut Alanı)770.000,00154.000,0005.06.2024-Saat 09:30
3Mardin MidyatGelinkaya34612.175,38TamHali Araziİmarsız871.000,00174.200,0005.06.2024-Saat 10:00
4Mardin MidyatAcırlı42511.244,76TamArsa İmarlı (Konut Alanı)2.180.000,00436.000,0005.06.2024-Saat 10:30
5Mardin MidyatAcırlı4254764,34TamArsaİmarlı                   (Konut+Ticari Alan)1.720.000,00344.000,0005.06.2024-Saat 11:00
6Mardin MidyatBardakçı123284.156,48TamHam Toprakİmarsız420.000,0084.000,0005.06.2024-Saat 11:30
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA NOİLİİLÇESİMAHALLEADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜMÜ (m2)KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMCİNSİ/ KİRALAMA AMACI/SÜRESİİMAR DURUMU1. YIL TAHMİNİ        KİRA BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)İHALE TARİHİ VE SAATİ
7Mardin Midyat Şenköy/Yeni19556519,81519,81 Ham Toprak                                                             Ticari Amaçlı                                                              (Sabit ve kalıcı tesis yapılmaması şartıyla)-5 yıl                                                  İmarsız30.000,006.000,0005.06.2024- Saat 13:30
1-Yukarıda 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. satırda nitelikleri belirtilen yazılı taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.  maddesi  uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır..
2-İhaleler, Midyat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında (Midyat Hükümet Konağı 2.kat) toplanacak komisyonca yukarıda belirtilen ihale usulleri uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar;         
 a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,       
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (İkametgah belgesi E-Devlet üzerinden alınabilir),
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, 
d) Geçici teminat belgesin (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerde verilebilir.) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.                                                                                       
4-       5-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Midyat Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5-Taşınmaz malin satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihi takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6-1.2. 3. 4. 5. ve 6. sırada belirtilen taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.
7-Taşınmaz malın kira bedelinin ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.
8-Taşınmaz malın taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir
9-Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca  5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş ) oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.
12-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.midyat.gov.tr, www.mardin.gov.tr, www.mardincsb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

 

-------------------

MUT KAYMAKAMLIĞI

MUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK VE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra NoTAŞINMAZ NOBULUNDUĞU YERADA NOPARSEL NOYÜZÖLÇÜM (m2)HAZİNE HİSSESİCİNSİİRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ve SATILACAK ALAN (m2)İRTİFAK HAKKI TESİS/KULLANMA İZNİ AMACIİLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT %30 (TL)İHALENİN
TARİHİSAATİ
1
***********
Gökçetaş1013845537.044,831,00/1,00
Tam
Taşlık ve Ham Toprak67.181,51Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması18.000,00 TL5.400,0006.06.202410:00
2 

*********** 

Kavaközü1022655.346.419,581,00/1,00
Tam
Ham Toprak220.266,65Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması58.000,00 TL17.400,0006.06.202410:30
   3***********Deveci9425571,811,00/1,00
Tam
Arsa571,81Satış (İşgalsiz)1.630.000,00489.000.0006.06.202411:00


Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 2 adet taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü, 1 adet taşınmazın satış ihalesi;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Mut Hükümet Konağı, Milli Emlak Şefliği Makam Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
 1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Mut Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3-Geçici Teminat Bedellerini Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 Mut/MERSİN adresinde bulunan Mut Malmüdürlüğü  Veznesine veya Ziraat Bankasında Mut Şubesi nezdinde bulunan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı  TR09 0001 0002 1100 0010 0054 89 no.lu hesabına  (Mahalle ada, parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin T.C.Kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.
4- İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;
a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,
b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
5- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
6- Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.
7- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine izin verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
(3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
8- Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir.
9-  a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
      b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
10- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.
      (2) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir.  İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.
11- İrtifak hakkı tesis edilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
12-İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.
13-Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedeli, 4706 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
14-Taşınmaz satış işleminden KDV alınmayacak ve 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz malların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
15- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
16- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Mut Maliye Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
17- İhale ile ilgili bilgiler http://www.mersin.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.
18- İhalenin Yapılacağı Yer: Mut Milli Emlak Şefliği Mut/MERSİN

22 ayar altın takı setleri yüzde 17 indirimle satılıyor! Bilezikçi 22 ayar altın takı seti fiyatları ne kadar?

Avukattan kiraya yüzde 25 zam sınırı açıklaması: Kiracı ve ev sahibine ‘kendi sorununuzu, kendiniz çözün’ deniyor gibi!

İnşaat demir fiyatların ne kadar oldu? 1 ton demir fiyatı kaç TL? İstanbul, İzmir, Payas ve Karabük demir fiyatları! 


Geri Dön