22 / 02 / 2024

Milli Emlak'tan Konya'da yüzde 20 indirimle 5 gayrimenkul!

Milli Emlak'tan Konya'da yüzde 20 indirimle 5 gayrimenkul!

Akören Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Konya'da yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesi 22 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalAkören Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Konya'da yer alan 5 adet gayrimenkul için satış ihalesi düzenliyor. 

Konya Akören'de yer alan gayrimenkuller bağ, tarla, arsa ve ham toprak olarak belirtildi. Söz konusu gayrimenkullerin alanları 675,22 metrekare ile 7 bin 704 metrekare arasında değişiyor.

Milli Emlak tan Konya da yüzde 20 indirimle 5 gayrimenkul!

Gayrimenkuller için en düşük muhammen bedeli 95 bin TL en yüksek muhammen bedeli 771 bin TL olarak belirtilirken, geçici teminat bedelleri ise 9 bin 500 TL ve 77 bin 100 TL arasında değişiyor.

Gayrimenkullerin yüzde 20 indirimle satışa çıktığı ihale 22 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.


AKÖREN KAYMAKAMLIĞI
(Milli Emlak Şefliği)


1- Yukarıda özellikleri belirtilen  5 adet taşınmazın satışı  2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Akören İlçe Milli Emlak Şefliğinde dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar  5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00.-TL ye kadar olan kısım için %1 (yüzdebir) 5.000.000,-TL'den 10.000.000,00.- TL ye kadar olan kısım için %05 (bindebeş), 10.000.000,00.-TL yi aşan kısım için %025 (bindeyirmibeş) işlem bedeli alınacaktır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan  kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde  satış bedeline (% 20 )  yüzde yirmi  indirim uygulanır.   
6- Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a)  Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde,   Teminat Mektubunun Geçici  Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına   aittir.
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.  
10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
 

Meteoroloji uyarı! 36 il için sarı ve turuncu alarm verildi...

Kartal Metem Birlik Sitesi'ni KİPTAŞ dönüştürecek!

Bakan Özhaseki'den flaş kentsel dönüşüm açıklaması: Tapusu olanı kimse evinden çıkaramaz! 


Geri Dön