15 / 06 / 2024

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesi Yönetmeliği!

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesi Yönetmeliği!

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik 13 Ekim 2013 Pazar günü 28794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, personeller ile ilgili usul ve esaslara yer veriliyor...YÖNETMELİK


Orman Genel Müdürlüğünden:


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre görev yapan Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,


b) Bölge müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,


c) Genel müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,


ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,


d) Hizmet birimi: Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,


e) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilen ve hizmet birimleri itibariyle oluşturulan grubu,


f) Hizmet Puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,


g) Müdür: Enstitü Müdürünü, Orman İşletme Müdürünü, Orman Fidanlık Müdürünü, Eğitim Merkezi Müdürünü ve Yedek Parça Depo Müdürünü,


ğ) Müdür Yardımcısı: Enstitüsü Müdür Yardımcısını, Orman İşletme Müdür Yardımcısını, Orman Fidanlık Müdür Yardımcısını ve Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısını,


h) Şef: Orman İşletme, Orman Fidanlık, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro Mülkiyet, Elektronik Haberleşme ve Atölye, Eğitim merkezi ve Arboretum Şefliği görevini yürüten personeli,


ı) Yer Değiştirme Kurulu: Personel Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan kurulu,


i) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,


j) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ilkelere uyulur:


a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.


b) Hizmet bölgeleri arasında hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.


c) Atamalarda, görevlendirmeler dahil, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve olması gereken kadro sayısı aşılamaz.


Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel


MADDE 6 – (1) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Orman İşletme Müdürleri, Orman Fidanlık Müdürleri, Eğitim Merkezi Müdürleri, Enstitüsü Müdürleri, Yedek Parça Depo Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Orman İşletme, Orman Fidanlık, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza, Depo, Kadastro Mülkiyet ve Arboretum Şefliği görevini yürüten personel, Başmühendis ve mühendisler zorunlu yer değiştirmeye tabidir.


Hizmet bölgelerinin belirlenme kriterleri


MADDE 7 – (1) Hizmet bölgeleri;


a) Ekonomik durumu,


b) Sosyal durumu,


c) Kültürel durumu,


ç) Ulaşım durumu,


d) Nüfus yoğunluğu,


e) Ormancılık faaliyeti iş yoğunluğu,


kriterleri esas alınarak Ek-1 Hizmet Bölgeleri cetvelinde gösterilmiştir.


Hizmet bölgeleri


MADDE 8 – (1) Atamalara esas olmak üzere taşra teşkilatı, 7 nci maddede belirtilen kriterler dikkate alınmak suretiyle, dört hizmet bölgesine ayrılmıştır.


Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri


MADDE 9 – (1) Bölgelerde çalışma süreleri kadrolar ve hizmet bölgeleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:


 


UNVAN

1.

BÖLGE

2.

BÖLGE

3.

BÖLGE

4.

BÖLGE

MÜHENDİS, ŞEF

4

3

3

3

MÜDÜR YARDIMCISI

3

3

2

2

MÜDÜR, BAŞMÜHENDİS

4

4

2

2

 


a) Atamaların sırasıyla 4 üncü veya 3 üncü hizmet bölgelerine yapılması ve bu bölgelerde belirtilen süre kadar çalışılması zorunludur.


b) Atanacak personel sayısının 4 üncü veya 3 üncü hizmet bölgelerinde bulunan boş kadro sayısından fazla olması halinde, puan durumları dikkate alınarak, bu personelin sırasıyla 2 nci ve 1 inci hizmet bölgesine atamaları gerçekleştirilir.


c) (b) bendine göre atananlar, 2 nci veya 1 inci hizmet bölgesinde çalışma sürelerini tamamladıklarında puan durumları dikkate alınarak resen ya da 4 veya 3 üncü hizmet bölgesinde boşalma olması halinde talepleri üzerine puan durumları dikkate alınarak sırasıyla 4 üncü veya 3 üncü hizmet bölgesine atanarak, personelin bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlattırılır.


Hizmet bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler


MADDE 10 – (1) Taşra teşkilatı birimlerinde bulanan kadrolar ve görevler esas alınarak en fazla çalışılabilecek süreler aşağıda gösterilmiştir.


a) Şefler aynı şeflik, müdür yardımcıları ile müdürler aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,


b) Başmühendisler ve mühendisler, aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla,


c) Şube müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla,


ç) Bölge müdür yardımcıları ile bölge müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 5 yıldan fazla,


d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları aynı müdürlükte 10 yıldan fazla aynı unvanda,


e) Saymanlar aynı müdürlükte 7 yıldan fazla,


görev yapamazlar.


(2) Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri, aynı müdürlükte 7 yıldan fazla görev yapamazlar ve bunlar aynı birimde veya diğer birimler arasında yer değişikliğine tabi tutulurlar. Mühendisler ise aynı daire başkanlığı bünyesinde aynı yerde 10 yıldan fazla görev yapamazlar.


Bölge hizmetinden sayılacak süreler


MADDE 11 – (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:


a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,


b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,


c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâleten yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,


ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,


d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,


e) Hizmetin gereği olarak TODAİE’de başarılı geçen sürelerin tamamı.


(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Atama, Atamaya İlişkin Esaslar, Atanılamayacak Yerler

Atama


MADDE 12 – (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin atanması, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 31 inci maddesine göre yapılır.


Özür durumuna dayalı atama


MADDE 13 – (1) Eş durumu veya sağlık durumu özür halini oluşturur. İlgililerin talebi ve bu özürlerin belgelendirilmesi halinde;


a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.


b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle özürlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir. Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın, görev yerinin üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.


(2) Genel Müdürlük, özür hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.


(3) Sağlık durumu nedeniyle özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.


(4) Eş durumu nedeniyle memurun yer değiştirme veya yerinde kalabilmesi için;


a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statsünde çalıştığını görev yeri belgesiyle,


b) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,


c) Devlet tarafından işyeri sahiplerine prim ödeme kolaylığı ya da prim affı getirildiği dönemlerde sigorta primi kesilen işyeri çalışanının bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu veya Maliye Bakanlığı makamlarından alacağı belge ile,


belgelendirmesi gerekir. Kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini veya işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam üç ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreler üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir. Ayrıca eşlerden birinin bağlı bulunduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu ispatlayan belgenin de eklenmesi gerekir.


Hizmet gereği atama


MADDE 14 – (1) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanların bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak tayin dönemi gözetilmeksizin yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu durumda olanların ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İlk Defa Memuriyete Atanacaklara İlişkin İşlemler

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel


MADDE 15 – (1) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere ilk defa atanacak personel, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının il bazında yaptığı yerleştirmeler sonucunda atanırlar. Atanacakları ilde birden fazla birim olması halinde görev yerleri kura ile belirlenir. Kura çekmede ilgili mevzuatta atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kura çektirilir.


(2) İlk defa orman mühendisi olarak atanacak olanlardan işletme şefi olarak görevlendirilecekler Bölge Müdürlüklerince 6 aylık temel eğitime tabi tutulduktan sonra işletme şefi olarak görevlendirilirler.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Yer Değiştirme Kurulu, Boş ve Boşalacak Kadroların İlanı ve Başvuru Şekilleri

Yer değiştirme kurulu ve görevleri


MADDE 16 – (1) Yer Değiştirme Kurulu; Personel Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.


(2) Personelin yer değişikliğine ilişkin atama işlemleri yer değiştirme kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilir.


(3) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır.


(4) Kurulun raportörlük görevi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.


(5) Kurul, personelin durumlarını; Ek-3 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu, Ek-2 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunu, boş veya boşalacak kadroları, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumunu, daha önce görev yapılan hizmet bölgesini, tercih sırasını, öğrenimini, uzmanlığını, iş tecrübesini, mesleki bilgisini, liyakati, özür hallerini ve varsa diğer belgelerini kamu yararı çerçevesinde puanlamaya öncelik vermek suretiyle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet bölgesini belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.


Boş veya boşalacak kadroların ilanı ve personelin başvuru şekilleri


MADDE 17 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi Ocak ve Ağustos ayları sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir.


(2) Yer değiştirmeler her yılın Mart ve Ekim aylarında yapılmak üzere talep ve teklifler Ocak ve Ağustos aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, birinci dönem tayinler için en geç Şubat ayının 15 inci gününe kadar, ikinci dönem tayinler için ise en geç Eylül ayının 15 inci gününe kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır.


(3) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak ikinci fıkrada belirtildiği şekilde birimlerine başvuru yaparlar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.


(4) Zorunlu olarak atamaya tabii olduğu halde belirlenen takvimde atanma talebinde bulunmayan veya atanma talebinde bulunduğu halde yapılan değerlendirmeye göre tercihine yerleşemeyen personelin atamaları, kurulca kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılır.


İlk defa tayin talebi


MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ilk defa aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan personelden bölge müdürlüğü içerisindeki tayinler ile özür durumu hariç olmak üzere atandığı birim emrinde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz.


ALTINCI BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller


MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik


MADDE 20 – (1) 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


İntibak


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde aynı unvanda geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.


(2) İntibak sonucunda bulunduğu bölgede çalışma süresi dolan personel ile ilgili olarak bir yıl içerisinde unvanlarına uygun görevlere atamaları yapılır.


(3) Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde görev yapmakta iken 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğüne devredilen personelin Çevre ve Orman Bakanlığında aynı unvanda geçen hizmetleri Orman Genel Müdürlüğünde çalışılmış gibi değerlendirilir.


Standart kadro fazlası personel


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlükçe belirlenen standart kadroya göre birimlerdeki standart kadro fazlası personelin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde en az puanı olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atamaları yapılır.


Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.Geri Dön