20 / 07 / 2024

Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği!

Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği!

Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği, 27 Mart 2012 tarihinde 28246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında Orman ve Su İşleri uzmanlarına ilişkin esaslara yer veriliyor...
YÖNETMELİK


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:


ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Maksat


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının uygulama usûl ve esaslarını, atama ve yetiştirilmelerini, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile uzman yardımcıları ve uzmanları kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,


b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,


c) Birim: Orman ve Su İşleri uzman ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık merkez teşkilatında bulunan hizmet birimlerini,


ç) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinin en üst amirlerini,


d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,


e) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,


f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,


g) Sınav kurulu: Orman ve Su İşleri uzman yardımcılığı yarışma sınav kurulunu,


ğ) Uzman: Orman ve Su İşleri uzmanını,


h) Uzman yardımcısı: Orman ve Su İşleri uzman yardımcısını,


ı) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,


i) Yarışma sınavı: Orman ve Su İşleri uzman yardımcılığı için yapılan özel yarışma sınavını,


j) Yeterlik sınavı: Tez savunması ve mülakattan oluşan sınavı,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar


Uzman yardımcılığı yarışma sınavı


MADDE 5 – (1) Uzman yardımcılığına atanabilmek için; Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen KPSS puan türlerinde tespit edilen taban puan esas alınarak çağrılacaklar arasında yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.


(2) Uzman yardımcılığı yarışma sınavları; kadro ve ihtiyaç durumuna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise atama izni alınmış kadro kontenjanının dört katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav uygulanarak yapılır.


Yarışma sınavı duyurusu


MADDE 6 – (1) Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen sınıf, unvan, derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar, son başvuru tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın internet sayfasında ilân verilmek suretiyle duyurulur.


(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.


Aranılan şartlar


MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için,


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,


b) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, (A) Grubu Kadrolar için yapılan KPSS’de her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puan almış olmak,


c) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,


ç) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, fen-edebiyat, fen ve mühendislik, mimarlık fakülteleri ile veterinerlik fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,


şartları aranır.


Yarışma sınavı başvurusu


MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:


a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı.


b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.


c) 4.5x6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf.


ç) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.


(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen teslim edilir veya posta yoluyla ulaştırılır. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.


(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanların ve sınava katılmayanların belgeleri, talepleri halinde kendilerine elden iade edilir.


(4) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.


Yazılı sınav


MADDE 9 – (1) Yarışma sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav, klâsik veya test usûlünde ve Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ya da ÖSYM tarafından yapılır.


(2) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Meslekî bilgi soruları, sınav ilânında belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir, üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir.


(3) Yarışma yazılı sınavı Bakanlıkça yapıldığı takdirde; sınavda isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kullanılır. Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav başlamadan önce sınav kurulunca, adayların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklandıktan sonra kapalı soru zarfı adayların önünde açılarak soru kitapçıkları adaylara dağıtılır.


(4) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.


(5) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.


(6) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.


Yazılı sınav konuları


MADDE 10 – (1) Yazılı sınav;


a) Genel kültür ve genel yetenek,


b) Meslekî alan bilgisi,


c) Bakanlığın görev alanı,


konularından oluşur.


(2) Yazılı sınavda Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dallarına ilişkin meslekî bilginin alt konuları ayrı ayrı tespit edilir.


Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi


MADDE 11 – (1) Yarışma yazılı sınavı Bakanlıkça yapıldığı takdirde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kâğıtları numaralandırılır. Sınav kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kâğıtlarının son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanlığına teslim edilir. Sınav kurulu başkanlığınca, cevap kâğıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.


(2) Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz üzerinden en az yetmiş puan almaları şarttır. Yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek yirmi, mesleki alan bilgisi elli, Bakanlığın görev alanı otuz puana karşılık gelecek şekilde değerlendirilir.


(3) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü içinde Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve Bakanlık internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek adaylara yazılı olarak bildirilir.


(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.


Sözlü sınav


MADDE 12 – (1) Sözlü sınav, adayların;


a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyini,


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,


ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,


d) Genel yetenek ve genel kültürünü,


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,


değerlendirmek için, sınav kurulu tarafından önceden yazılı olarak hazırlanan sorulara ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca sorulan sorulara, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.


(2) Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.


Değerlendirme


MADDE 13 – (1) Yarışma sınavı başarı puanı;


a) Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından,


b) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından,


oluşur.


(2) Yarışma sınavı başarı puanı en az yetmiştir.


(3) Sınav kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden beş iş günü içinde Bakana teslim eder. Liste en geç on gün içinde onaylanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. İlan, merkez binada asılmak ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmak suretiyle yapılır. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.


(4) Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.


Yarışma sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler


MADDE 14 – (1) Yarışma sınavını kazanan adaylar;


a) Son üç ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm ebadında oniki adet vesikalık fotoğrafını,


b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,


c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanını,


ç) Kendisi tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu,


d) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,


sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip on gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.


(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Uzman yardımcılığına atama


MADDE 15 – (1) Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükârda sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.


(2) Yarışma sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM’ye bildirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri


Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri


MADDE 16 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı ve hizmet birimleri personeli arasından seçilen başkan ve üç üyeden oluşan sınav hazırlık komisyonu Müsteşar onayı ile kurulur.


(2) Sınav hazırlık komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.


Sınav kurulu


MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; müsteşar yardımcısı veya uzman yardımcısının istihdam edileceği birimin amirinin başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan, başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı nitelikleri haiz üç kişi sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav kurulu asil üyesi olarak görevlendirilebilir. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.


(2) Sınav kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Müsteşar yetkilidir.


Sınav kurulunun görevleri


MADDE 18 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:


a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.


b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak.


c) Yarışma sınavının sonuçlarını değerlendirmek.


ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre başarı sıralaması yapmak.


Sekretarya hizmetleri


MADDE 19 – (1) Sınav hazırlık komisyonu ve sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Uzman Yardımcılığı Süresi, Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi


Uzman yardımcılığı süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi


MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.


(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaları maksadıyla, verilecek görevlerin yanı sıra;


a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,


b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,


c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,


ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,


d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,


e) Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,


yönelik çalışmalarda bulunurlar.


Tez seçimi ve hazırlanması


MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç iki yıl içerisinde, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve istihdam edildiği birim amirinin onayı ile uzmanlık tez konusu belirlenir. Belirlenen konuda uzman yardımcısı tarafından Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlanır.


(2) Tez projesi uzman yardımcısının görevli olduğu birim amirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler ise sunulmalarını müteâkip yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onay süresi içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Uzman yardımcısı en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci kez reddi halinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlattırılan tez projesi doğrultusunda tezini hazırlar.


(3) Onay, ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı onayın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder.


(4) Gerektiği hâllerde, tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl uzatılabilir.


(5) Uzman yardımcısına uzmanlık tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça, gerekli kolaylık ve imkân sağlanır.


Tez danışmanı


MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usûl ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek maksadıyla bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.


(2) Daire başkanı ve üstü personel, uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya bağlı kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri tez danışmanı olarak belirlenir. Gerektiğinde üniversitede görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.


(3) Tez hazırlanması süreci ve danışmanlık usûl ve esasları Bakanlıkça bir yönerge ile belirlenir.


Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar


MADDE 23 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.


(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir.


Yeterlik sınav komisyonu


MADDE 24 – (1) Yeterlik sınav komisyonu, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Bakan onayı ile Müsteşar yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha sınav tez jürisi yedek üyesi olarak belirlenir.


(2) Yeterlik sınav komisyonu, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.


Tezin değerlendirilmesi


MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin yeterlik sınav komisyonuna dağıtılır.


(2) Tezini teslim eden uzman yardımcısı, uzmanlık tezini ve uzmanlık tezi hakkında bilgileri değerlendirilmek üzere en geç bir ay içerisinde savunma toplantısına çağrılır. Bu çağrı savunma toplantısı tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.


(3) Uzmanlık tezi, yeterlik sınav komisyonu tarafından bir ay içerisinde incelenerek oy çokluğuyla yeterli ya da yetersiz olarak değerlendirilir. Savunma toplantısında teze ilişkin puanlama yapılır ve yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, yeterli kabul edilir. Yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin yeterli veya yetersiz sayılma sebeplerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.


(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.


(5) Yeterlik sınav komisyonunca savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.


(6) Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.


Yeterlik sınavı ve değerlendirme


MADDE 26 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.


(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.


(3) Yeterlik sınavı,


a) Bakanlığın görev alanı,


b) Meslekî konular,


c) Genel kültür ve genel yetenek,


konularında yapılır. Sınav konularının ayrıntıları en az iki ay önce ilan edilerek uzman yardımcılarına duyurulur. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.


(4) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.


(5) Yeterlik sınav komisyonunca tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun kadrolara atanır.


Uzmanlığa atanma


MADDE 27 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;


a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,


b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,


c) Yeterlik sınavında başarılı olması,


ç) Son iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,


şartları aranır.


(2) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.


(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri


Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları


MADDE 28 – (1) Uzman yardımcıları;


a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,


b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmakla,


c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacak yayınları takip etmekle,


ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme, izleme ve eğitim programlarına katılmakla,


d) Amirleri veya uzmanlar tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle,


sorumludurlar.


Uzmanların görev ve sorumlulukları


MADDE 29 – (1) Uzmanlar;


a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,


b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle,


c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,


ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ya da kurumlararası toplantı ve çalışmalara katılmakla,


d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmakla,


e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,


f) Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmakla,


görevli ve sorumludurlar.


Uzman ve uzman yardımcılarının eğitimleri


MADDE 30 – (1) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.


(2) Uzman ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.


Yurt dışı eğitim


MADDE 31 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.


ALTINCI BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun, 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.


Uzmanlığa yeniden atanma


MADDE 33 – (1) Uzmanlık unvanını kazandıktan sonra, uzmanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılıp uzmanlığa yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.


Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik


MADDE 34 – (1) 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Mevcut uzman ve uzman yardımcıları


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.


(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta görev yapmakta olan uzman yardımcılarının yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.


(3) Çevre ve orman uzmanı ile çevre ve orman uzman yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler, orman ve su işleri uzmanı ile orman ve su işleri uzman yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır.


Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.


 


 


Geri Dön