18 / 04 / 2024

Özçim Demir Çimento Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Özçim Demir Çimento Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bakırköy'de Salih Özceylan tarafından kuruldu.
Özçim Demir Çimento Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bakırköy'de Salih Özceylan tarafından kuruldu.

Özçim Demir Çimento Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. a.Çimento,alçı,harç,kireç,mozaik,vb.inşaat malzemeleri toptan ticareti yapmak b.Demir ve çelik hasır,profil,levha.filmaşin,inşaat demiri toptan ticareti yapmak c.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat malzemesinin üretim,alım satım,ihracat ve ithalatını yapmak d.Her türlü arsa almak,arsayı kiraya vermek,arsayı istediği şekilde satmak,arsanın üzerine her tür inşaat yapmak inşaatları toptan veya perakende olarak dilediği şekil ve koşullarda satmak. e.Karayoluyla şehirlerarası yük ve eşya taşımacılığı yapmak. f.Kum ocağı,taş ocağı ve kireç ocağı işletmeciliği yapmak.Bu doğal kaynakların üretim satış ihracat ve ithalatını yapmak,konu ile ilgili olarak gerekli ruhsatları almak. g.Şirket resmi ve özel ihalelere müteahhit olarak girer,başka müteahhitlerle ortaklık kurar.Özel bina inşaatı,kat karşılığı inşaatı,fabrika tesisleri inşaatı ve diğer inşaat işlerinin müteahhitliğini yapmak. h.Şirket gerek kendi borç ve alacakları için gerekse üçüncü şahısların borç ve alacakları için rehin verebilir rehin alabilir ve aldığı rehinleri kaldırabilir. ı.Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişiler ile kredi anlaşmaları yapabilir, uzun vadeli veya kısa vadeli borçlanabilir. i.Şirket konusu ile ilgili broşür bastırabilir reklam ve promosyon uygulaması yapabilir j.Şirket konusu ile ilgili olan kamu veya özel sektör ihalelerine katılabilir. k.Şirket konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunan diğer firmaları satın alabilir kiralayabilir iştirak edebilir. l.Şirket konusu ile ilgili bayilikler alabilir ve bayilikler verebilir. m.Hazır beton üretimini yapmak üzere beton tesisleri kurmak kurulmuş olan beton tesislerini satın almak veya iştirak etmek veya ortak olmak. Hazır beton almak,hazır betonu toptan veya perakende satmak. n.Hazır beton satışında kullanılmak üzere beton nakliye mikseri araçları beton pompaları almak. m. Şirket adına her gayrimenkulu ipotekli veya ipoteksiz dilediği şekilde almak, kiraya vermek, gayrimenkulu dilediği şekilde dilediği koşullarda satmak. o.Şirket gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli sözleşme ve kambiyo taahhütlerini asıl borçlu, keşideci, avalist, müşterek borçlu müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir.Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını,rehin edilebilecek her türlü enstrümanlarını kısmen veya tamamen gerek şirketin kendi borçları gerekse de herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir yine Şirket ayrıca gerçek veya tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar,şekil tür ve şartlarda her tür kefalet,aval ve garanti verebilir,bunun için imzalanması gerekli bilcümle sözleşme,kambiyo senedi,taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verebilir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
 


Geri Dön