14 / 06 / 2024

PTT'den Pendik'te 71.9 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

PTT'den Pendik'te 71.9 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

PTT Genel Müdürlüğü, İstanbul ili, Pendik ilçesi, Esenyalı Mahallesi'nde yer alan arsa nitelikli 3 taşınmazı 71 milyon 900 bin TL'ye satıyor...PTT Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Pendik ilçesi, Esenyalı Mahallesi'nde yer alan arsa nitelikli 3 taşınmaz 71 milyon 900 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 4 Kasım 2020 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni: 

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen 

PTT den Pendik te 71.9 milyon TL ye satılık 3 arsa!

1) İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazların kapalı teklif açık artırma usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.
 
2) İhalenin yapılacağı yer: PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı Sanayi Cad. E Blok No:9 Kat:5 Toplantı Salonu 06101 Ulus-Altındağ/ANKARA
İrtibat telefon no: 0 312 509 47 36
Fax no: 0 312 309 55 08

3) İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnameleri, bilgiler ve teklif mektubunun PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 200,00 TL(ikiyüzTL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler    
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a)    Gerçek kişiler için;
1) Kanuni ikametgah belgesi.
2) Nüfus cüzdanı sureti.
b)    Tebligat için adres beyanı, 
c)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
d)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
1)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.
2)    Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e)    Satış şartnamesi 16. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu. 
f)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.
g)    Tabloda yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu
h)    Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
I)    İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. (Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.)
i)    İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz
j)    İş ortaklığı beyannamesi 

4.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 4 Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme; üst tabloda belirtilen ihalenin yapılacağı tarih ve saatine kadar PTT Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7) İhale aşamasından devir işlemi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

9) Taşınmazların satışı ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte PTT Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.


İlan olunur.                                                                                                                                                            


Geri Dön