29 / 02 / 2024

Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak?

Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak?

Kentsel dönüşüm kapsamında bir alanın riskli olarak ilan edilmesinin ardından bu alandaki riskli yapıların tespit edilmesi gerekiyor. Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak? Riskli alanlar nasıl yıkılacak?Riskli alan ilan edilen yerler ne olacak?

Kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre riskli yapı olarak tespit edilen ve yıkılması gereken konut sayısı henüz kesinleşmemekle birlikte, 6,5 milyon konutun afet riski altında olduğu tahmin ediliyor.


6,5 milyon konutun yenilenmesi işi aşama aşama yürütülecek olup; Konutu yıkılan vatandaşa mümkün olması hâlinde geçici konut tahsisi yapılacak, bunun mümkün olmaması hâlinde ise kira yardımı yapılacak. Peki riskli alan nasıl tespit edilecek? Riskli alanlar nasıl yıkılacak?


Riskli alan;

a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,


b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,


c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planını,


ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,


d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,


e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüd raporunu,


f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri, ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.


(2)  TOKİ  veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.


(3) Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.


(4) Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün asgarî 15.000 m2 olması gerekir. Ancak, Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından gerekli görülmesi halinde, parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000 m2 şartı aranmaksızın riskli alan tespiti yapılabilir.


(5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü on beş gün içerisinde bildirir.


Riskli alanlar nasıl yıkılacak? 

Yapı riskli yapı ise yıkım yapılması için ilgili ilçe Belediyesine yazı yazılır. 


Riskli yapıların, yapı sahiplerinin kendi aralarında anlaşarak yapıların tahliye edilmesi ve yıkılması esastır. Kira yardımı almak isteyenler müracaatlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne yapabilirler. 


Yıkım kararı kesinleşmiş binanın maliklerine ilgili ilçe belediyesince 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapının tahliyesini ve yıkımını gerçekleştirmeleri Maliklerinden istenir. Süre sonunda yıkılmayan riskli yapıların maliklerine yapılarının yıkımını gerçekleştirmeleri için son olarak 30 günü aşmamak kaydıyla ek süre verilir ve ilgili yazıda bu süre sonunda binanın yıkımının maliklerince gerçekleştirilmemesi halinde yıkımın mülki amir/idarece yapılacağıı belirtilir. 


Yapı ilgililerince yıktırılmadığı taktirde ilgili idarece yapının nüfus ve eşyadan tahliyesi yoluna gidilir. Tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra binanın yıkımına geçilir. (Yıkım masrafları ve diğer yardımların dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanması esastır.) 


Yine de yapının yıkımı gerçekleşmemiş ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyı kendisi yıkar ya da yıktırır. 


Riskli binalarda kira yardımı!Geri Dön