15 / 06 / 2024

Rize'de teleferik ve turistik tesislerin yapım işi ihale ediliyor!

Rize'de teleferik ve turistik tesislerin yapım işi ihale ediliyor!

Rize Belediyesi, teleferik tesisi ve ticari ve turistik (otel alanlı) tesislerin yapımı ve 30 yıl süreyle işletilmesi işi ihale ediyor...Rize Belediye Başkanlığı tarafından teleferik tesisi ev ticari ve turistik (otel alanlı) tesislerin yapımı ve 30 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek. İhale 26 Temmuz'da yapılacak.

TELEFERİK TESİSİ İLE TİCARİ VE TURİSTİK (OTEL ALANLI) TESİSLERİN YAPIMI VE 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Belediye Başkanlığından:

1 - Ekrem Orhon Mahallesi (Mesut Yılmaz Parkı) Sahil Dolgu Alanı İle Paşakuyu Mahallesi (Şahin Tepesi) Kent Parkı arası 45+1 kişilik Kabinli Teleferik Tesisi ile Ticari ve Turistik (Otel Alanlı) Tesislerin Yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılıp, 30 yıl süreyle işletme (İntifa) hakkının verilmesi ve muhammen bedel olarak Teleferik ile Ticari ve Turistlik (Otel Alanlı) tesislerin yıllık sabit kira bedelleri ayrı ayrı 100.000,00-TL olmak kaydıyla, arttırım yapılacak olan tesislerin tamamından elde edilecek her türlü gelirlerin toplamının %12,5’inden az olmayacak teklif üzerinden şartname dahilinde kiraya verilecektir.

2 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (BinTürkLirası) karşılığı Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Büro Şefliğinden satın alınabilir.

3 - İhale 26/07/2018 Perşembe günü 15.00’te Rize Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerden istenilecek belgeler;

a) Başvuru Mektubu,

b) Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c1) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticaret Sicil Gazetesi sureti)

c2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin c1 ve c2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortaklık belgesi

e) İmza sirküleri vermesi (Noter tasdikli),

e1) Gerçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza sirküleri,

e2) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

e3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin e1 ve e2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

g) İdari şartnamenin 27. maddesinde yazılan geçici teminatı vermesi,

h) İdari şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar” maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi,

ı) Şartname alındı makbuzu,

i) Ticaret Sicil Gazetesi,

j) İsteklinin 10.000.000,00.-TL (OnMilyonTürkLirası)’den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

k) İlgili vergi dairesinden onaylı vergi durumu bildirisi ile SGK’ dan alınan borcu olmadığına dair belge,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek Yer Görme Belgesi,

5 - İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 26.07.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Rize Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Büro Şefliğine vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

8 - İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat: 2 Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı   53100 RİZE

Telefaks   : 0464 214 40 91

Mail Adresi  : [email protected]

 


Geri Dön