23 / 02 / 2024

Sabiha Gökçen Havalimanı-Viaport Metro Hattı ihalesi 25 Kasım'da!

Sabiha Gökçen Havalimanı-Viaport Metro Hattı ihalesi 25 Kasım'da!

Sabiha Gökçen Havalimanı - Viaport Metro Hattı işi ihaleye çıktı. 7 kilometre planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı - Viaport Metro Hattı projesinin ihalesi 25 Kasım'da yapılacak...

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masal
Sabiha Gökçen Havalimanı - Viaport Raylı Sistem Hattı ve Depo Sahası Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Projeler Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı.


Sabiha Gökçen Havalimanı-Viaport Metro Hattı  ihalesi 25 Kasım 2015 saat 11:00'de yapılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı-Viaport Metro Hattı  7 kilometre uzunluğunda planlandı.İHALE İLANI


İhale Konusu:Sabiha Gökçen Havalimanı - Viaport Raylı Sistem Hattı ve Depo Sahası Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi

İhale Kayıt No:2015/133736

İhale Tarih ve Saati:25/11/2015 11:00

İlgili Müdürlük/BirimRaylı Sistem Projeler Müdürlüğü

İlgili Adres:Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mah. İstasyon Yolu SARIYER/İSTANBUL

İlgili Telefon:2123126505

İlgili Faks:2124495044

İlgili E-Posta:

İhalenin Yapılacağı Yer:İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk. No:62 Merter/İSTANBUL

İhale Türü:HİZMET ALIMI

İhale Usulü:Belli İstekliler Arasında

Niteliği ve Miktarı:7 km uzunluğundaki Sabiha Gökçen Havalimanı – ViaPort Raylı Sistem Metro Hattı ve Depo Sahası Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri:İSTANBUL

İşin Süresi / Teslim Tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günüdür

İlan Sayısı:

İlan Metni:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ          

PROJE YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Sabiha Gökçen Havalimanı - Viaport Raylı Sistem Hattı ve Depo Sahası Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşidanışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/133736

1-İdarenin

a) Adresi : Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mah. İstasyon Yolu SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2123126505 - 2124495044

c) Elektronik Posta Adresi : 

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 km uzunluğundaki Sabiha Gökçen Havalimanı – ViaPort Raylı Sistem Metro Hattı ve Depo Sahası Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mh. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk. No:62 Merter/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 25.11.2015 11:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

900.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;

a) Toplam ciro için en az 2.300.000 TRY (Türk Lirası)

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 1.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 3.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için, asgari personel olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen anahtar teknik personel istenmektedir.  

Pozisyon Adet Asgari Genel Deneyim (Yıl) Asgari Benzer İş Deneyimi (Yıl)

İnşaat Mühendisi (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh.Hiz. konusunda deneyimli) 1 8 4

Mimar (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh.Hiz. konusunda deneyimli) 1 8 4

Makine Mühendisi (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh.Hiz. konusunda deneyimli) 1 8 4

Elektrik veya Elektronik Mühendisi (Raylı Toplu Taşım Etüt ve Proje Müh.Hiz. konusunda deneyimli) 1 8 4

Adayın, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ve danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgesini vermesi zorunludur.

Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, son başvuru tarihi itibarıyla adayın bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.

İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, adayın bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

 

b) Teknik Personel:

Sıra İş tanımı  Uzmanı Asgari Toplam Tecrübesi (Yıl) Asgari Benzer İş Tecrübesi (Yıl)

1 Proje Müdürü ( 1 Adet) Mühendis, Mimar veya Şehir Plancısı 10 8

2 Sözleşmeler Uzmanı (1 Adet) Lisans Mezunu 8 4

3 Sistem Entegrasyonu Ve Güvenlik İşleri Tasarım Uzmanı ( 1 Adet) Elektrik veya Elektrik-Elektronik veya Makine Mühendisi 8 4

4 Sanat Yapıları Uzmanı (1 Adet) İnşaat Mühendisi 8 4

5 Tünel Uzmanı (1 Adet) İnşaat, Jeoloji veya Maden Mühendisi 8 4

6 Mimar (1 Adet) Mimar 8 4

7 Elektrik Mühendisi ( 1 Adet) Elektrik Mühendisi 8 4

8 Elektronik Mühendisi (1 Adet) Elektronik Mühendisi 8 4

9 Makine Mühendisi ( 1 Adet) Makine Mühendisi 8 4

10 Jeoloji Mühendisi (1 Adet) Jeoloji Mühendisi 8 4

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

En az 2 istasyonu zemin altında bulunan, inşaat ve elektro-mekanik işlerinin bir sistem bütünlüğü içinde tasarımını kapsayan raylı toplu taşım sistemi kesin ve/veya uygulama projeleri hazırlanması veya kontrollüğünün yapılması hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü, Huzur Mahallesi, İstasyon Yolu, Seyrantepe Metro Tesisleri SARIYER/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Merter Güngören / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.          Gülcihan YELKENCİ/Emlakkulisi.com    


Geri Dön