22 / 05 / 2024

Şanlıurfa Karaköprü'de satılık 4 arsa!

Şanlıurfa Karaköprü'de satılık 4 arsa!

Şanlıurfa İli Karaköprü Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa Karaköprü'de yer alan dört adet arsayı satışa çıkardı. Söz konusu satış ihalesi 30 Kasım tarihinde yapılacak.Şanlıurfa İli Karaköprü Belediye Başkanlığı, ŞŞanlıurfa Karaköprü'de yer alan dört adet arsa için satış ihalesi düzenliyor.

Satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 20 milyon 889 bin 720 TL ile 39 milyon 180 bin TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri 626 bin 691 TL ile 1 milyon 175 bin 400 TL arasında değişiyor.

Yüz ölçümlerinin 1.740 metrekare ile 3 bin 265 metrekare arasında değiştiği arsaların satış ihalesi 30 Kasım tarihinde yapılacak.

Şanlıurfa Karaköprü de satılık 4 arsa!

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Şanlıurfa İli Karaköprü Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İlçemiz sınırları dâhilinde aşağıdaki tabloda belirtilen Mahallelerde bulunan Mülkiyeti Karaköprü Belediyesine ait taşınmazların satışı; Karaköprü Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarih 9 sayılı kararı ve 07.12.2022 tarih ve 214 sayılı kararı ile Karaköprü Belediye Encümenine yetki verilmiş olup, Karaköprü Belediye Encümeninin 16.11.2023 tarih ve 427, 428, 429 ve 431 sayılı kararları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda aşağıdaki tabloda da belirtilen tarih ve saatlerde Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmazların:

Madde 2- Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı) dır.
Karaköprü Belediye Başkanlığı:
(Harç-Şartname) Hesabı:2266-3561539-5184 İban:TR**********************84 (Teminat-Geçici teminat) Hesabı: 2266-35615639-5182 İban:TR**********************82
Madde 3- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100-TL (Yüz Türk Lirası)’dir.

Madde 4- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar tabloda da belirtilen tarih ve saatlerde Karaköprü Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 5- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 6- İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı kooperatifleri girebilirler.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ğ) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
B) İstekli tüzel kişi ise yukarıda bahsi geçen belgelere ek olarak;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerini sunmaları gerekmektedir
ç) SGK ve Maliyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
Madde 7- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 29.11.2023 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Düzce'de konut imarlı iki arsa satılacak! İhalesi 19 Aralık'ta!

Milli Emlak'tan Isparta'da konut imarlı arsa!

Son dakika! Malatya'da 4.5 şiddetinde deprem!


Geri Dön