26 / 02 / 2024

Sarıyer Belediyesi'nden 66 milyon 216 bin TL'ye satılık arsa! 

Sarıyer Belediyesi'nden 66 milyon 216 bin TL'ye satılık arsa! 

İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı, İstanbul Uskumruköy'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu 2 bin 942 metrekare alana sahip.İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı, İstanbul Uskumruköy'de yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor.

2 bin 942 metrekare alana sahip arsa ağaçlandırılacak alan ve düşük yoğunluklu konut imarlı olarak belirtildi.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli 66 milyon 216 bin 150 TL, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 986 bin TL olarak açıklanadı.

Satış ihalesi 21 Aralık 2023 tarihinde saat 11.30'da Sarıyer Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Sarıyer Belediyesi nden 66 milyon 216 bin TL ye satılık arsa! 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından:

a) Adresi : Sarıyer Belediye Başkanlığı Pınar Mah. Günyüzü Cad. No: 2 Sarıyer/İstanbul
b) Telefon/Faks : 444 1 722 / 0 212 338 4037
1- İhalenin Konusu: Arsa Satış İhalesi
2- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sarıyer Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.12.2023 Salı günü saat 11:30’da yapılacaktır.


3- Mülkiyeti Sarıyer Belediyesi Başkanlığına ait olan yukarıdaki tabloda ihale gün ve saati, tapu bilgisi, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen Arsa vasıflı taşınmaz, Sarıyer Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararına istinaden, Sarıyer Belediye Encümeninin 30.11.2023 tarih 974 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde, şartname esasları dâhilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
4- İhale; Sarıyer Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 21.12.2023 Salı günü Saat 11.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını içeren dosyalarını en geç ihale tarihi olan 21.12.2023 Salı günü Saat 10.00’a kadar Sarıyer Belediye Başkanlığı -Yazı İşleri Müdürlüğüne belge karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
6- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
8- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir. İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
8.1. Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi,
8.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından son 1 yıl içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
8.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)
8.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi
8.5. Sarıyer Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.
8.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,
8.7. İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
8.8. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
8.9. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması
halinde 9. maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette
olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul
Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
sunmaları gerekmektedir.
8.10. 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir
iç zarf.
8.11.Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
9- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
10- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır.
11- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
12- İhale Şartnameleri, 5.000-TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Emlak ve İstimlak Biriminden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
İLAN OLUNUR.

5.1 büyüklüğündeki depreme 'Öncü' demişti, Prof. Dr. Ercan'dan yeni açıklama geldi!

Avrupakent GYO karın yüzde 50'sini dağıtacağına esas sözleşmede resmen yer verdi!

TOKİ'den Orduya 112 konutluk yeni proje müjdesi! 


Geri Dön