24 / 05 / 2024

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde 7 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde 7 milyon TL'ye icradan satılık bina!

İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı ve Hacet Mevkii'nde yer alan 6 katlı apartmanı 7 milyon TL'ye icradan satıyor...İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı ve Hacet Mevkii, 585 ada, 9 parsel, 186,13 metrekare yüz ölçümlü 6 katlı apartman 7 milyon TL'ye icradan satışa çıkardı. İcra ihalesi 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10:20'de yapılacak.

İhale ilanı:
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2013/5342 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mah. Çayırbaşı ve Hacet Mevkii, 585 Ada, 9 Parsel, 186,13 m2 arsa yüz ölçümlü, ''ALTINDA DÜKKANLARI OLAN KARGİR APARTMAN'' nitelikli ana taşınmazın tamamı.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Çayırbaşı Cad. No:209 adresinde yer alan taşınmazın zemin katının bahsi geçen caddeden mahreç aldığı, ancak normal katlarının ise Hacet Sokak üzerinden 1-C kapı no ile mahreç aldığı, cadde ve sokağın yapılaşmasına uygun şekilde bitişik nizam yapılaşma halinde olduğu ve binanın ters L şeklinde Hacet Sokaktan da dar bir cephe alacak şekilde yapılandırıldığı, cadde üzerinde zemin katta ticari faaliyette olan dükkan-işyeri bulunduğu, normal katların ise konut olarak planlandığının anlaşıldığı, bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katından ibaret kargir apartman olarak kullanımda olan yapının 2. grup kültür varlığı olarak tescilli olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre eski eser/kültür varlığı tescili nedeniyle, Kurul kararı olmadan uygulama yapılamayacağı, caddenin geçmişte sahile paralel tek cadde iken, 1980 li yıllarda Boğaz kıyı şeridinde yapılan ve kazıklı yol olarak bilinen Demokrasi Caddesi ile bu caddenin paralelinde kaldığı ve minibüs-otobüs hattının (Sarıyer'den geliş yönünde) tek yönlü olarak bu caddeden sağlandığı, ayrıca caddede her türlü alışveriş-banka-restoran-cafe, market-bakkal vb. imkanı bulunduğu gibi, Fuatpaşa Oteli ile Çelik Gülersoy Parkı, Sarıyer Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Büyükdere Karamehmet Kethüda Camii, Aya Paraskevi Rum Kilisesi, İspanyol Sefarethanesi ve Surp Boğos Ermeni Kilisesinin bulunduğu hususları tespit edilmiştir. Yapılan tetkikte cadde üzerinden zemin kat kotunda olan Hacet Sokak girişine göre sokağın eğimli olması sebebiyle bodrum kat konumunda olan caddedeki bodrum katta iki dükkanın mahreç aldığı, dükkanların birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı, yapılan ölçümde iki dükkanın yaklaşık 110,00m2 alana sahip olduğu, Hacet Sokak girişine göre yine yaklaşık 132,00m2 alanlı zemin kat ile yaklaşık 150,00m2 alanlı normal katlarda birer daire ve çatı katında teraslı bir daire olmak üzere toplam beş daire bulunduğu, bina oturumunun parselin tamamına yakın kısım üzerine kurulu olduğu ve normal katlarının 150m2 alanlı olduğu, toplam inşaat alanının yaklaşık 850m2 olduğu, konum itibari ile üst katlardan Boğaz manzarasına sahip olacağı kanaatine varılmıştır.
Adresi : Büyükdere Mah. Çayırdere Cad. No:209 Ve Hacet Sokak No:1/C Sarıyer/İSTANBUL
İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 56325 sayılı yazısında; Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 83 pafta, 585 ada, 9 parsel sayılı yer 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "Konut Alanında" kalmakta olup, parsel üzerinde, 2. grup tescilli, korunması gerekli kültür varlığı mevcuttur. 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin; l.b. maddesi gereği; onaylı planda işli ve yerinde mevcut olan, yıkılmış veya yıkılarak yapılmasında sakınca olmadığına dair Kurulca karar alınan taşınmaz Kültür Varlığı uygulamalarda restore edilen binanın kontur gabari ve kat adedini değiştirmemek, lokanta kahvehane gibi kamuya açık kullanımlar dışında bağımsız bölüm artışı yapmamak kaydı ile uygulama yapılacaktır. Ancak bağımsız bölüm sayısı için bu plan notu hükmünün onayından önce Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler esas alınarak uygulama yapılır. 2.2. maddesi gereği; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma İlke Kararları doğrultusunda ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karar alınarak uygulama yapılacaktır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır, denilmiştir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Beyan: ''1. ve 2. Derecede Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır''
1. Satış Günü : 10/09/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 08/10/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 1. Kat Kapı No:B3-136.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5342 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Geri Dön