13 / 06 / 2024

Satın aldığım dairenin elektrik borcu kimi bağlar?

Satın aldığım dairenin elektrik borcu kimi bağlar?

Taşınmaz mallar için alınan elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelikler yapılıyor. Peki, aldığınız evdeki aboneliklerin borcu olduğunu düşünelim. Peki, satın aldığım dairenin elektrik borcu kimi bağlar diyorsanız işte yanıtı..Satın aldığım dairenin elektrik borcu kimi bağlar?

Taşınmaz mallar için alınan elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelikler yapılıyor. Konut kiralama ve satışlarında kullanıcı kimse aboneliğin sahibi oluyor.


Ev veya işyerinde kiracının olması halinde aboneliği kiracı kendi adına almak ile mükellef oluyor. Peki, bir ev satın aldığınızı ancak evdeki aboneliklerin borcu olduğunu düşünelim.


"Satın aldığım dairenin elektrik borcu kimi bağlar?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Yargıtay Kararları gereğince, satın alınan evin eski borcundan yeni malik sorumlu olmuyor. 


T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu


E:2005/9-90

K:2005/57

T:23.02.2005


ÖZET: Dava, menfi tespit ve istirdat talebine ilişkindir. Kural olarak abonelik sözleşmesi kimin adına ise elektrik tüketim bedellerinden o şahıs sorumludur. Yeni abonelik talep edenden eski abonenin borçları talep edilemez. Davacının elektriğinin kesilmemesi ve kendisinin abone olabilmesi için yapmış olduğu işlemler borcu üstlendiği anlamına gelmez. Açıklanan hususlar nazara alınmadan davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.


2004 s. Yasa m. 72


Eski Elektrik Borçları Yeni Abonelik Talep Edenden veya Yeni Aboneden İstenemez


Taraflar arasındaki "Menfi Tespit ve îsdirdat" davasından dolayı yapılan yargıla ma sonunda; Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 02.07.2003 gün ve 2002/79 E, 2003/259 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 03.05.2004 gün ve 2003/8164 E, 2004/4991 K. sayılı ilamı ile; (...Davacı vekili, müvekkilinin elektrik aboneliği için davalı kuruma başvurduğunda eski abonenin borcu olduğunu, bu borç kapatılmadan yeni aboneliğin verilmeyeceğinin bildirilmesi üzerine, eski abonenin elektrik borcu için 1.164.000.000.-TL peşin olmak üzere 12 adet toplam 11.970.000.000.-TL bedelli bono verdiğini, eski abonenin borcundan sorumlu tutulamayacağını bildirerek ödenen 1.164.000.000.-TL'nin istirdadına, bonolardan dolayı da borçlu olmadığının tesbitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Birleşen davada, davacı vekili, müvekkilinin eski abonenin 1.000.000.000.-TL olan elektrik borcundan sorumlu olmadığını belirterek davalı kurumun elektrik veril* memesine ilişkin kararın kaldırılmasını ve borçlu olmadığının tesbitine karar veril*mesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, davacının eski abonenin borçlannı ödemeyi taahhüt ettiğini, zira eski abonenin işyerini davacının devraldığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.


Mahkemece, davacının elektrik borcuna konu işyerini 01.09.2000 tarihinden geçerli kira sözleşmesiyle devraldığı, BK'nun 179. maddesi uyarınca devralınan şirketin borçlanndan da sorumlu olacağı, kaldı ki davacının devirden önce tüm elektrik aboneliğinden kaynaklanan borçlarını üstlenip, bu borclan ödemeyi taahhut ettiğı halde, davacının odemeye yanasmadıgı gerekçesiyle davanın ve birleşen davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.


Dosya içerisinde mevcut kira sözleşmesinde Y. Televizyonu ve Gazetesi adına iş*yerini E. Holding A.Ş' den 01.06.2002 tarihinden itibaren 15 yıl süreyle kiralanmış olduğu açıktır. Anılan kira sözleşmesinden BK'nun 179. maddesi uyarınca işletmenin devrinin söz konusu olduğu sonucuna varılamaz. Kural olarak elektrik borcu abone sözleşmesi kimin adına ise tüketim bedelini onun ödemesi gerektiği şeklindedir.


Davacıdan önceki abonenin elektrik borcunun istenmesi doğru değildir. Davacının elektriğin kesilmemesi ve kendisinin abone olabilmesi için yapmış olduğu işlemler onun borcu üstlendiğini göstermez.

Mahkemece açıklanan bu yönler üzerinde yeterince durulmadan yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması dogru gorulmemistir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine gerı cevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki karar*da direnilmiştir.


Temyiz Eden: Davacı vekili

Hukuk Genel Kurulu Kararı

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edil* diği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:


Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma karannda açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnil-mesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme karan bozulmalıdır.


SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlannın kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dol,ayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 23.02.2005 gününde, oybirliği ile karar verildi.Emlak vergisi borcu kime ait?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön