23 / 02 / 2024

Servcorp Sıxteen Paylaşımlı Ofis İşletmeciliği Limited Şirketi kuruldu! 


Servcorp Sıxteen Paylaşımlı Ofis İşletmeciliği Limited Şirketiv bugün Şişli'de 600 bin TL sermaye bedeli ile Servcorp Emeıa Holdıngs Ltd ve Servcorp Offshore Holdıngs Pty Ltd ortaklığında kuruldu.

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalServcorp Sıxteen Paylaşımlı Ofis İşletmeciliği Limited Şirketiv bugün Şişli'de 600 bin TL sermaye bedeli ile Servcorp Emeıa Holdıngs Ltd ve Servcorp Offshore Holdıngs Pty Ltd ortaklığında kuruldu.

Servcorp Sıxteen Paylaşımlı Ofis İşletmeciliği Limited Şirketi konusu: 
Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır: İş merkezi (ofis) kurmak, işletmek, gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel, sekreterya, bilgisayar, posta kutusu, telekonferans, telefon, faks ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetler için gerekli diğer altyapı ve donanımları sağlamak, hazır yemek servisi temin etmek, toplantı salonlarını konferans, kongre, seminer ve benzeri etkinler için tahsis etmek, şirketin amacına yönelik olarak söz konusu hizmetler için personel eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, danışmanlık ve gayrimenkul faaliyetleri yapmak, gayrimenkulü kiraya vermek ve işletme konusu ile ilgili ürünlerin distribitörlüğünü üstlenmek, başkalarına distribütörlük vermek ve bu mallarla ilgili mümessillik ve acente faaliyetlerini yerine getirmek. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için: a) Ofis, depo bina ve tesis kurabilir, inşa edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, icabında bunları satabilir veya başka suretlerle edinebilir veya elden çıkarabilir; b) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli ve yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devir alabilir veya bu şirket ve işletmelerle birleşebilir, bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir; aracılık yapmamak kaydı ile özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senedi, tahviller, intifa senetleri gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak ve paylarını satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerilerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifalarından yararlanmak gibi hususi tasarruflarda bulunabilir. c) Marka, ihtira beratı, model, kesim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir ve gereğinde bu hakları ilgili sicillerine şirket lehine tescil ettirebilir, vaki tescilleri tadil veya terkin edebilir; lisans, teknik, bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayrı maddi hakları iktisap edebilir veya devredebilir, bu nevi sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler akdedebilir, bunları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya sair suretlerle elde edebilir veya elden çıkarabilir; d) Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir veya şube kurabilir; vekalet, hizmet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilir; kısa, orta ve uzun vadeli ödünç ve kredi alabilir; e) Lüzumlu menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir ve satabilir; rehin, ticari işletme rehni ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek edebilir; sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına he ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. f) Şirketin faaliyet konuları ile ilgili ticari marka, model, resim, know-how patent hakları gibi gayri maddi mallar iktisap edebilir, bunları ilgili sicillerine tescil, sicil kayıtlarını tadil ve terkin ettirebilir ve iktisap edilen bu gibi gayri maddi mallar üzerinde ticari amaçlı işler yapabilir ve her türlü tasarrufta bulunabilir. g) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir. Şirket, Genel Kurulunun alacağı ve ilgili ticaret sicilinde tescil ettirilecek ortaklar genel kurulu kararı ile yukarıda yer alan işler dışında, faaliyet konusu ile ilgili olan veya Şirket için verimli olacağına kani olduğu işlere girişebilir.


Geri Dön