19 / 06 / 2024

Silivri, Küçükçekmece ve Çatalca'da 5 adet arsa satılıyor! 

Silivri, Küçükçekmece ve Çatalca'da 5 adet arsa satılıyor! 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü ve Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul'daki 5 adet arsayı satıyor. İşte ayrıntılar...Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü ve Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Silivri, Küçükçekmece ve Çatalca ilçelerinde yer alan 5 adet arsa satışa sunuldu. Arsa satışlarına ilişkin ilan metinleri tek tek yayımlandı. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Silivri ve Küçükçekmece'deki 3 arsayı satıyor. Arsaların satış ihalesi 25 Haziran'da saat 10:00'da yapılacak. 

Satışı yapılacak arsaların büyüklükleri 75,02 metrekare
 97,36 metrekare ve 122 bin 351,46 metrekare olarak; geçici teminat bedelleri de 337 bin 590 TL, 438 bin 120 TL ve 2 milyon 569 bin 380 TL olarak açıklandı. 

İstanbul'un iki ilçesinde yer alan arsaların fiyatları ise 11 milyon 253 bin TL, 14 milyon 604 bin TL ve 85 milyon 646 bin 22 TL şeklinde belirlendi. 

Silivri, Küçükçekmece ve Çatalca da 5 adet arsa satılıyor! 

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü de Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer alan 2 adet arsayı 27 Haziran'da saat 14:00'te satışa sunuyor. Söz konusu arsaların büyüklükleri 499,14 metrekare ve 4 bin 189 metrekare olarak açıklandı.

Silivri ve Çatalca'daki arsaların fiyatları ise 2 milyon 100 bin TL ve 22 milyon TL şeklinde belirtildi. 

Silivri, Küçükçekmece ve Çatalca da 5 adet arsa satılıyor! 

İlan metinleri: 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

 Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 35.a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170                                              
34408-Kağıthane/İSTANBUL
İhale dokümanı satış bedelleri (vergi dahil): 1.500,00 TRY (Binbeşyüz Türk Lirası)
            Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
           

İşin Adı

Tahmini
Bedeli

Geçici
Teminatı

İhale Gün ve
Saati

İstanbul İli Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait 122.351,46 m² Yüzölçümlü 3084 Ada 436 Parsel Numaralı Taşınmazın Satışı

85.646.022,00

2.569.380,66

25.06.2024
Salı
Saat: 10:00

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait 75,02 m² Yüzölçümlü 13883 Parsel Numaralı Taşınmazın Satışı

11.253.000,00

337.590,00

25.06.2024
Salı
Saat: 10:30

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi nde Bulunan Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait 97,36 m² Yüzölçümlü 13884 Parsel Numaralı Taşınmazın Satışı

14.604.000,00

438.120,00

25.06.2024
Salı
Saat: 11:00


1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden),
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu (Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü IBAN Numarası: TR 96 0001 0005 2955 9148 2850 03) veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2024 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)
2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408-Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%10 KDV), damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Adresi                                     : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü
                                        Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170
                                                             34408-Kağıthane/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası   : 0 212 312 50 00  -  0 212 312 50 70
Elektronik Posta Adresi      : [email protected]

------------------

ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ARSA SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.
No
İLİlçesiMah /
Köy
NiteliğiAdaParsel Alan (m²)Tahmini Bedeli
(₺)
Geçici Teminat
 (₺)
İhale TarihiSAATİ
1İstanbulÇatalcaAkalanArsa1155499,142.100.000,00210.000,0027.06.202414.00
2İstanbulSilivriBüyük ÇavuşluArsa448634.189,7022.000.000,002.200.000,0027.06.202414.50

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli ve vergiler peşin olarak ödenecektir.
3- İhaleye katılabilmek için isteklilerden istenecek belgeler;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerde ise imza sirküsü vermeleri,
e) İhale doküman satın alma belgesi,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  sicil tasdiknamesini veya noter tasdikli vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
g) Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çatalca Şubesi nezdinde bulunan TR02 0001 0001 3009 5221 7650 01 IBAN nolu hesabına yatırılacak nakdi Geçici teminata ait belgeyi, Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.
h) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
4- İşgalli  taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5-İhale dokümanı her iki satış için ayrı ayrı olmak üzere 2.000,00 TL karşılığında Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir.
6-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
7- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR

Dar gelirliye fatura desteği müjdesi geldi! 3 bin TL'lik faturanın 900 TL'si ödenecek! 

Kayıt dışı emlakçılara karşı yeni düzenleme geliyor! Bu kişiler ilan girişi yapamayacak!

Çiftçilerden buğday fiyatlarına güncelleme talebi! Girdiler yüzde 50 arttı, bu rakam yetersiz!


Geri Dön