05 / 03 / 2024

Site yönetimi kaç yılda bir seçilir?

Site yönetimi kaç yılda bir seçilir?

Site yönetimi için seçilen site yöneticisinin veya site yönetim kurulu kaç yıl görevde bulunuyor? Bir yönetici, bir sonraki yönetim seçimlerinde tekrar atabiliyor mu? Site yönetimi kaç yılda bir seçilir?Site yönetimi kaç yılda bir seçilir?

Site yönetimi için seçilen site yöneticisi veya site yönetim kurulu, kat malikleri genel kurulu toplantısında seçiliyor. Söz konusu kat malikleri genel kurul toplantıları ise, yılda bir kez yapılıyor.


Yılda bir kez yapılan genel kurulu toplantılarında site yönetimi için kararlar alınıyor ve site yönetim ataması yapılıyor. Buna göre "Site yönetimi kaç yılda bir seçilir?" sorusunun yanıtı, her yıl olarak kaşımıza çıkıyor. Ayrıca, eski yönetici tekrar atanabiliyor.


Konu ile ilgili yasal hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 34. maddede şu şekilde sıralanıyor:


Yönetici Atanması:

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.


Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.


Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.


Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.


Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.


Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.


Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.


Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/18 md.) Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.Site yönetim kurulu seçimi!
Site yönetimi kaç kişiden oluşur?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön