15 / 06 / 2024

Tapu harcı pişmanlık dilekçe örneği!

Tapu harcı pişmanlık dilekçe örneği!

Gayrimenkulün alım-satım bedelinin düşük gösterildiği durumlarda, gerçek değerin, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlıkla beyan edilmesi mümkün. İşte, tapu harcı pişmanlık dilekçe örneği!Tapu harcı pişmanlık dilekçe örneği!

Tapuda yapılan taşınmaz mal alım satım işlemleri için tapu harçlarının hem alıcı tarafından hem de satıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Tapu harçlarının ödenmemesi halinde, devir işlemi gerçekleşmiyor. 


Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi, ayrıca beyanı gereken bir kazancın doğması halinde gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.


Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor.


Gayrimenkulün alım-satım bedelinin düşük gösterildiği durumlarda, gerçek değerin, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlıkla beyan edilmesi mümkün.  Bu durumda, zamanında ödenmeyen tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammını, dilekçe ile haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödeyenler, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltmiş oluyor. 


Gelir ya da kurumlar vergisi yönünden de yine pişmanlık dilekçesi ile beyanda bulunulup, ileride gelebilecek vergi ve cezadan kurtulmak mümkün. Vergide zamanaşımı süresi beş yıl olarak biliniyor.   


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği..


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....

                                                                                                    

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi


2015 tapu harcı nereye ödenir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.comGeri Dön