02 / 03 / 2024

Tekirdağ ve Antalya'da 15 adet arsa ile 2 arazi satılıyor!

Tekirdağ ve Antalya'da 15 adet arsa ile 2 arazi satılıyor!

Marmaraereğlisi Belediyesi ve Manavgat Belediyesi, 15 adet arsa ile 2 adet araziyi satıyor. İşte ayrıntılar ve ihale tarihleri...Tekirdağ İli Marmaraereğlisi Belediyesi ve Antalya İli Manavgat Belediyesi tarafından, 15'i arsa, 2'si arazi olacak şekilde 17 adet gayrimenkul satışa sunuldu.

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde yer alan arsaların büyüklükleri 304,44 metrekare ile 390,77 metrekare arasında değişiyor. Söz konusu arsalar için 71 bin 851 TL ile 92 bin 226 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. Satış ihalesi 27 Şubat 2024 tarihinde saat 14:00'te yapılacak. 

Marmaraereğlisi'ndeki arsaların satış fiyatları ise 2 milyon 395 bin 30 TL'den başlıyor ve 3 milyon 74 bin 188 TL''ye kadar yükseliyor. 

Tekirdağ ve Antalya da 15 adet arsa ile 2 arazi satılıyor!

Antalya İli Manavgat Belediyesi tarafından da 2 adet arazi satışa sunuldu. Söz konusu araziler için satış ihalesi 28 Şubat'ta saat 10:10'da gerçekleştirilecek. 

Tarla niteliğinde olan arazilerin alanları 10 bin 170,08 metrekare ile 16 bin 035 metrekare olarak belirlendi. Söz konusu araziler için 915 bin 307 TL ile 962 bin 102 TL geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Manavgat'ın Ulukapı ve Hatipler Mahallelerinde yer alan arazilerin fiyatları ise 30 milyon 510 bin 40 TL ve 32 milyon 70 bin 80 TL olarak açıklandı. 

Tekirdağ ve Antalya da 15 adet arsa ile 2 arazi satılıyor!

İlan metinleri:

ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Tekirdağ İli Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığından: İdare Adresi : Ceditalipaşa mah. Perinthos caddesi N:51 Marmaraereğlisi-TEKİRDAĞ İdare Telefon : 08504400943 Aşağıda vasıfları belirtilen, mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesine ait Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Dereağzı mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel, yüzölçümü, tahmini bedeli, geçici teminat miktarı belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulü ile satılacaktır. Taşınmazlar; ayrık nizam, 3 kat, taks:0,20-kaks:0,50, konut amaçlı imar planı içindedir. İhale; 27.02.2024 Salı günü, saat 14.00 de ilanda 1. sırada belirtilen arsa vasıflı taşınmaz ada-parsel numarasından başlamak üzere, listedeki sıraya göre sıra ile Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 4.kat İmar ve Komisyon toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale şartnamesi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur. İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı; ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren, 15 gün içinde alıcı ihale bedelinin tamamını ödemek zorundadır. Aksi takdirde, herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılacak ve geçici teminat gelir kaydedilecektir. Bu ihaleden doğacak, tapu harçları, damga vergisi alıcıya aittir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden, İhale üzerinde kalan istekli tarafından, ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında damga vergisi tutarı; tapu tescilinden önce Belediyemiz veznesine veya hesabına yatırılacaktır. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR;

Tekirdağ ve Antalya da 15 adet arsa ile 2 arazi satılıyor!

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER; A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Yerleşim Yeri Belgesi 2- Nüfus cüzdan fotokopisi 3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. maddesi gereğince süresiz olacaktır. ) 4- Temsil durumunda, noter tasdikli vekaletname ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi 5- Ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (Ortak girişim olması halinde, 1. ,6. ,7. ve 2.maddedeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.) 6- 2886 sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 7- Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin; siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini vermeleri; şarttır. 2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. maddesi gereğince süresiz olacaktır. ) 3- 2886 sayılı Kanuna göre yasaklı olmadığına dair taahhütname 4- Ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (Ortak girişim olması halinde, 1., 3. ve 5.maddedeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.) 5- Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği C) VAKIFLARDAN; 1- İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti, 2- İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, 3- Vakıf tüzüğünün noter tasdikli sureti 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. maddesi gereğince süresiz olacaktır. ) 5- Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği D) DERNEKLERDEN; 1- İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin belirtildiği karar defterinin ilgili sahifesinin noter tasdikli sureti 2- İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi, 3- Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Banka teminat mektubu verilmesi halinde, mektup; 2886 sayılı Yasanın 26. maddesi gereğince süresiz olacaktır. ) 5- Şartnamenin; katılımcı tarafından imzalanmış örneği Belediye Encümeni; 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, katılım belgelerini ve geçici teminat veya teminat mektuplarını en geç 27.02.2024 günü, saat 13.50’ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

------

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya İli Manavgat Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile satılacaktır. 1- SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Tekirdağ ve Antalya da 15 adet arsa ile 2 arazi satılıyor!

2- Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazların bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır. 3- İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir. 4- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler: 4.1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır. 4.2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekli tarafından; 4.3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi 4.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti 4.5. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 4.6. Noter tasdikli imza sirküsü 4.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü 4.8. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi 4.9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024 yılında alınmış belge 4.10. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır) 4.11. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır) 4.12. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır. 4.13. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır. 4.14. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4.15. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR

Kredi kartı kısıtlaması için tarih verildi: Seçim sonrası Nisan'da bunlar yapılabilir...

Elektronik Beton İzleme Sistemi 432 bin 797 yapıda kullanıldı! İnşaat betonunda çipli takip dönemi!

Ev alıyorum derken, dert almayın! Uyanık kiracılara dikkat!


Geri Dön