13 / 06 / 2024

TMMOB'dan Karşıyaka’daki 'kat sıkıştırması' planlarına dava!

TMMOB'dan Karşıyaka’daki 'kat sıkıştırması' planlarına dava!

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Karşıyaka ve Büyükşehir Belediyeleri'nin onayladığı “kat sıkıştırma” plan notlarına karşı dava açtı. TMMOB, kentsel fiziksel çevrenin iyileştirilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.TMMOB Şehir Plancıları Odası  İzmir  Şubesi, Karşıyaka ve Büyükşehir Belediyelerince onaylanan “kat sıkıştırma” plan notlarına karşı dava açtığını açıkladı. 

İz Gazete'de yer alan habere göre; TMMOB'dan yapılan açıklamada, "Afetlere dirençli kentlerin oluşturulmasında yapı güvenliğinin yanı sıra kamusal açık alanlar ve ulaşım yapısı ile birlikte kentsel fiziksel çevrenin iyileştirilmesinin zorunlu olduğu" belirtildi.

 TMMOB dan Karşıyaka’daki kat sıkıştırması planlarına dava!

GEREKÇELER YER ALDI

TMMOB'un açıklamasında yer alan notlarda, "Deprem sonrası yaşanan tartışmalar ve afetler karşısında dirençli kentler konusunda odamız tarafından kamuoyuna ayrıntılı bir açıklamanın yapıldığı, dava konusu plan notu değişikliği dikkate alındığında, yapılan işlemin parçacı olduğu, gerekçesi doğrultusunda detaylı analiz çalışmasının yapılmadığı, plan bütünlüğünün dikkate alınmadığı, plan değişikliği raporunda mevcut ruhsatlı yapıları (müktesep hakları) korumaya dönük olduğu belirtilse de 2002 yılında iptal edilen plan notunun tekrarı niteliğinde olduğu, dolayısıyla plan kararından bağımsız nüfus artışı öngörüldüğü, plan bütünlüğünün bozulduğu ve ayrıca nüfus artışının gerektirdiği sosyal ve teknik altyapı alanlarının arttırılmadığı, aynı ada içerisindeki farklı yapılaşma koşullarının korunmasına dönük bir işlem olduğu, dava konusu plan notunun etki edeceği bölge dikkate alındığında imar planı revizyonu yöntemiyle sorunun bütüncül bir tarzda ele alınarak çözümlenmesi gerektiği,dava konusu plan notu değişikliği ile ileride yapılması muhtemel plan revizyonlarının önünde ciddi engeller oluşturacağı, örneğin plan notunun etki edeceği bölgede 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi kapsamında sosyal ve teknik altyapı alanlarını oluşturmak amacıyla alınan “Düzenleme Ortak Payı”nın daha önce alınıp alınmadığı, alındı ise anılan madde kapsamında %45’e tamamlayacak şekilde ikinci bir defa alınıp alınmayacağının tartışmaya konu edilmediği şeklindeki gerekçeler dikkate alınarak dava açılmıştır. Afetlere karşı dirençli kentler oluşturulabilmesi için idarelerin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararını dikkate alarak bütünlüklü bir bakış açısıyla çalışmalar yapmasının zorunlu olduğunu ifade ediyoruz" denildi. 

TMMOB dan Karşıyaka’daki kat sıkıştırması planlarına dava!

'KAMU PLAN KARARLARINI YOK SAYARAK...'

Açıklamada ayrıca dava sebepleri olarak:

"Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7.maddesinin b bendinde “Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.” şeklinde hüküm yer aldığı, ancak dava konusu plan notu değişikliği incelendiğinde; plan notları ile imar adası üzerinde yer alan plan kararlarının örtüşmediği, aynı imar adası içerisinde mevcut plan kararlarını yok sayarak plan notu ile geçmiş ruhsatlı yapıların korunmasına dönük işlem belirlenmesi hususunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu,

- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1. ve 2. fıkrasında ifade edilen hususlar dikkate alındığında, plan değişikliği işleminin herhangi bir kamu yararı taşımadğı, sosyal ve teknik altyapı alanlarını geliştirmediği gibi, aksine kamuya ek yük bindireceği,

- Dava konusu plan notu değişikliğinin uygulanacağı bölge; yapılaşma koşulları ile yapı yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ise yetersiz olduğu bir alandır. 30.10.2020 tarihinde gerçekleşen ve İzmir’de yıkıcı etkilere neden olan deprem, konut alanları içerisinde yer alan sosyal ve teknik altyapı alanlarının(park alanları, açık pazar yerleri vb.) “toplanma alanı” olarak kullanıldığı ve hayati önemde olduğu deneyimlendiği, bu nedenle sıkışık dokuya sahip bu tip alanlarda herhangi bir afet anında müdahalenin hızlı ve etkin olması için yol genişlikleri başta olmak üzere sosyal ve teknik altyapı alanlarının arttırılmasının oldukça önemli olduğu, dolayısıyla afetlere dirençli kentlerin oluşturulmasında yapı güvenliğinin yanı sıra kamusal açık alanlar ve ulaşım yapısı ile birlikte kentsel fiziksel çevrenin iyileştirilmesinin zorunlu olduğu" ifade edildi. 

İzmir İnciraltı imar planlarına tepki!


Geri Dön