15 / 06 / 2024

Urallar Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Urallar Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Kayhan Altıntaş tarafından kuruldu. Urallar Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Kayhan Altıntaş tarafından kuruldu. 

Urallar Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1. Turizme yönelik yurt içinde ve yurt dışında otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 2. Acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 3. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir. 4. Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. 5. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 6. Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. 7. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. 8. Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik, porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak. 9. Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 10. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredileri alabilir, aracılık yapmak kaydı ile kullanabilir. Yurtiçi ve yurtdışı faizli, faizsiz ve katılım fonlarından fon kullanabilir. 11. Şirketin konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında her türlü gayrimenkulleri, menkul malları, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunabilir. 12. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; 13. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 14. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, yurtiçi ve yurtdışında tüzel ve özel şahıslardan hisse satın alabilir ve bunları tekrar satabilir. 15. Yurtiçinde kurulu başka bir şirket ile devir ve birleşme yapabilir. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacıyla ilgili olarak, ihracat, ithalat, dâhili ticaret, depoculuk, nakliyecilik, lojistik hizmet, komisyon, taahhütçülük, iç ve dış uluslararası mümessillik yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentelik verebilir, acentelik distribütörlük alabilir, hizmet ve benzeri sözleşmeler ile şirketin amacına ulaşması için gerekli diğer hukuki ilişkileri kurabilir. b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, leasing, faktoring enstrümanları kullanabilir. c) Şirketin faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak, Her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde ifraz ve/veya tevhit işlemlerini yapabilir, cins tashihi yapabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı her türlü bina, tesis, fabrika, depo ve benzerlerini bizzat inşa edebilir veya üçüncü şahıslara ettirebilir. gayrimenkulleri üzerinde, ipotek ve diğer sınırlı ayni hakları tesis edebilir, bunları kaldırabilir, devir ve temlik edebilir, menkul rehni yapabilir ve yaptırabilir, üçüncü şahıslar lehine ve/veya üçüncü şahısların aldıkları kredilerin teminatı olarak ipotek tesis, tescil ve fek işlemleri yapabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir. Şirketin alacak ve borçların temini için her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir. d) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, e) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli yada yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işlemlere iştirak etmek ve iştirakleri devralmak. Yurt içinde ve yurt dışında başka gerçek veya tüzel kişilikler ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Geri Dön