17 / 07 / 2024

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel alımı yapacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel alımı yapacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından personel alımı yapılacağı kaydedildi. Kuruma başvuru şartları ve kimlerin başvuruda bulunabileceği ve  başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor.


Döviz ve altında al-sat kolaylığı!


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. addesinin B fıkrasına göre personel alımı yapılacağı kaydedildi. Buna göre, devam eden alımlarda adayların istenilen özellükleri neler?

aydinlik.com.tr'de yer alan içeriğe göre; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, şoför, aşçı yardımcısı, büro personeli, tekniker ve güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam edileceği duyurdu.

YÖK PERSONEL ALACAK

1- Başvuracak adayların yukarıda ifade edilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.

5- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6’ncı maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7- Lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P3, ön lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSS P94 puan türleri dikkate alınacaktır.

8- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

10- Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/alanlardan mezun olanların da başvuruları kabul edilecektir.

11- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel alımı yapacak!

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular bugün başladı ve 28 Haziran 2024 tarihlerine kadar alınacak. Adayları başvurularını evraklarla birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine yapılacak.

BAŞVURU BELGELERİ NELER?

1- Başvuru formu (Kurulumuz internet sayfasında bulunmakta olup formda fotoğrafı olmayan adayın başvurusu geçersiz kabul edilecektir.)
3- Diploma veya mezun belgesi.
4- 2022 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge.
7- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için ıslak imzalı Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu e-Devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı aranacaktır. Çalışma Belgesinde yer alan bilgiler ile SGK Hizmet Dökümündeki bilgiler karşılaştırılarak adayların tecrübe istenilen alanda çalışıp çalışmadığı tespit edilecektir.)
8- İstenen sertifika ve belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih bulunmayan sertifika ve belgeler geçersiz kabul edilecektir.
9- Şoför adaylar için sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesinin fotokopisi.
10- Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.
11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir sağlık raporu ile silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

Kamu kurumlarına 62.996 personel alımı yapılacak! 

Türk Hava Yolları, ikinci pilot alımı yapacağını duyurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak!

4 kamu kurumuna personel alımı yapılacak!


 


Geri Dön