22 / 07 / 2024

Balıkesir Altıeylül'de 7.5 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Balıkesir Altıeylül'de 7.5 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Balıkesir Toplu Konut A.Ş. tarafından mülkiyesi Balıkesir Toplu Konut A.Ş.'ye ait Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 10272 ada 1 parselde yer alan arsa vasıflı akaryakıt istasyonu 7.5 milyon TL'ye satılıyor...
Balıkesir Toplu Konut A.Ş. tarafından mülkiyesi Balıkesir Toplu Konut A.Ş.'ye ait Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, 10272 ada 1 parselde yer alan arsa vasıflı akaryakıt istasyonu 7.5 milyon TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 

İlan Metni: 
Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Taşınmaz Satışı İhale İlanı 

Mülkiyeti BALIKESİR TOPLU KONUT A.Ş. ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen, tapuda Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 10272 ada 1 parsel olarak kayıtlı taşınmazın kapalı teklif usulüne göre şartname esasları dahilinde satış ihalesi yapılacaktır.

1-Şirketin Adı    : BALIKESİR TOPLU KONUT A.Ş.

a) Adresi    : Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi Kurtdereli Sokak No:9A Karesi / BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası    : 266 245 00 90-266 245 00 91

c) Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

2-İhale Konusu    
a) Niteliği, türü ve miktarı    : Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı

b) Yerleri    : Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 10272 ada 1 parsel

3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer    : Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, 2. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati    : 21.09.2020 Pazartesi Günü Saat: 16.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
k) Teklif mektubunu içerir iç zarf.

5- Bu madde boş bırakılmıştır.

6- İhale dokümanı Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, Giriş Kat İdari ve Mali Hizmetler 500,00-TL (Beş yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7- Başvuru dosyaları 21.09.2020 Pazartesi günü saat: 16.00 kadar Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis,
2. Kat Toplantı Salonuna teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9- Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Dosya için tıklayın


Geri Dön