21 / 06 / 2024

Denizli Büyükşehir, 300 milyon TL'ye imarlı 3 arsa satacak! 

Denizli Büyükşehir, 300 milyon TL'ye imarlı 3 arsa satacak! 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Denizli Merkezefendi'de yer alan gelişme konut alanı imarlı üç arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsaların muhammen bedelleri dudak uçuklattı.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Denizli Merkezefendi'de yer alan arsaları satışa çıkardı. Gelişme konut alanı imarlı arsaların muhammen bedelleri 100 milyon 1 bin 500 TL ile 100 milyon 3 bin 300 TL arasında değişiyor. 

Satışa çıkarılan arsalaın alanları 10 bin 15 metrekare ile 10 bin 33 metrekare arasında değişiyor. 

Geçici teminat bedellerinin 3 milyon 45 TL ile 3 milyon 99 TL arasında değiştiği arsaların satış ihalesi 28 Eylül 2023 tarihinde saat 14.10'da yapılacak. 

Denizli Büyükşehir, 300 milyon TL ye imarlı 3 arsa satacak! 

***TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Madde 1. Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgileri verilen 3
Adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif
usulü ile ihale yoluyla satılacaktır.


Madde 2.İhale, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet
Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Encümen salonunda, Belediye
Encümenince yapılacaktır.
Madde 3.İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/
DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 5. Katında yer
alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz
görülebilir veya temin edilebilir.
Madde 4.İstekliler, teklif mektuplarını her bir taşınmaz için belirlenen ihale gün ve
saatine kadar, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan
Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak
teslim edecekler veya en geç belirtilen tarih ve saatte ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak
gönderebilecektir.
Madde 5.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda
sayılan belgeleri, yine aşağıda belirtilen nitelikte teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A. Gerçek Kişi;
a. Yerleşim yeri belgesi. (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).
b. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek).
c. Vekâleten iştirak ediliyor ise, noter onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus
cüzdan sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek)
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
e. İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi.
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.
B. Tüzel Kişi;
a. Tebligat için adres beyanı.
b. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı imza sirküleri sureti, tüzel
kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı
vekâletname sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek)
c. İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi sureti. (Aslı komisyon tarafından
görülecek).
d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
e. İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi.
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
C. Ortak Girişim;
İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortak girişim beyannamesi aslı ve
ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin
edecekleri belgeler. (Geçici teminat, Ortak Girişim'i oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerce
müştereken karşılanacak olup ortakların vereceği teminatların toplamı esas alınacaktır. Teklif
mektubu, ortak girişim adına verilecek ve ortak girişimin tüm ortakları tarafından imzalanacaktır.)
Madde 6.Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi
olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 7.İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına
vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Madde 8.Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
Madde 9.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 10. İlan olunur

Piyasaların gözü Merkez Bankaları'na çevrildi! Kritik haftaya euro nasıl başladı? Bugün Euro/TL kuru kaç TL?

Prefabrik evlerde konut kredisi çıkar mı?

Sitelerde oturanlar ve yöneticiler aman dikkat! Eğer başınıza bu gelirse büyük tehlike! 


Geri Dön